Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
czyli kiedy otrzymam należne mi środki?
Każda sprawa związana z dochodzeniem odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot ma indywidualny przebieg. Proces ten trwa zazwyczaj od 3 do 18 miesięcy i jest bardzo zindywidualizowany.
W poniższym artykule przedstawiamy “krok po kroku”, jak wygląda likwidacja Twojej szkody.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
1
Postępowanie reklamacyjne (zwykle 3-4 miesiące)
Po weryfikacji dokumentów, które od Ciebie otrzymamy, w pierwszej kolejności kierujemy do przewoźnika wezwanie do zapłaty. Wynika to z ustawy Prawo lotnicze (art. 205c ust. 1), zgodnie z którą, aby móc skierować pozew do sądu, w pierwszej kolejności konieczne jest wszczęcie postępowania reklamacyjnego.

Dopiero kiedy przewoźnik odpowie na reklamację i odmówi wypłaty odszkodowania albo nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, możemy skierować sprawę do sądu.

Niestety, już na tym etapie proces może się wydłużyć, ponieważ do wspomnianych 30 dni należy doliczyć czas, który może zająć poczcie doręczenie reklamacji, a liniom lotniczym ustosunkowanie się do niej.

Co istotne, nawet jeżeli przewoźnik powoła się na okoliczności nadzwyczajne (tj. takie, za które nie ponosi on odpowiedzialności np. złe warunki atmosferyczne podczas lotu) i tym samym odmówi wypłaty odszkodowania, my i tak (mając na względzie dobro pasażerów), w większości przypadków kierujemy pozew do sądu. Wiele z takich spraw wygrywamy, ponieważ ostatecznie okazuje się, że wspomniane nadzwyczajne okoliczności nie miały miejsca, a lot został zakłócony z winy przewoźnika.
Pierwszy etap to przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i podjęcie próby ugodowego (pozasądowego) rozwiązania sporu z przewoźnikiem. Jeżeli przewoźnik nie odpowiada, odmawia rozpatrzenia reklamacji albo odmawia wypłacenia odszkodowania, także powołując się przy tym na nadzwyczajne okoliczności, kierujemy do sądu pozew.
David Janoszka – prawnik, specjalista w zakresie ochrony praw pasażerów
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
2
Postępowanie sądowe w I instancji (1 rok + kilka miesięcy na uprawomocnienie wyroku)
Po wniesieniu pozwu do sądu, czekamy na zajęcie przez niego stanowiska w sprawie. Należy podkreślić, że nie mamy wpływu na tempo pracy sądu.
Możliwe scenariusze
Nakaz zapłaty
Sąd wydaje orzeczenie nakazu zapłaty na podstawie naszych twierdzeń i przedłożonych dowodów tzn. samego pozwu, jeszcze zanim przewoźnik odniesie się do faktu, że został pozwany.

W takiej sytuacji sąd stwierdza, że opisany w pozwie stan faktyczny jest spójny i prawdopodobny, a roszczenie pod kątem prawnym zasadne, więc linie lotnicze powinny wypłacić odszkodowanie.

Nakaz zapłaty obowiązuje dopóki przewoźnik nie zgłosi, że ma do niego zastrzeżenia.

Po wydaniu nakazu zapłaty jest on przekazywany przewoźnikowi wraz z naszym pozwem. Przewoźnik ma 2 tygodnie na zgłoszenie wspomnianego sprzeciwu.

Co ważne, sprzeciw jest wysyłany do sądu, dlatego my dowiadujemy się o nim najwcześniej po kilku miesiącach od otrzymania nakazu zapłaty.

W momencie, w którym przewoźnik składa sprzeciw, nakaz zapłaty jest uchylany, a postępowanie sądowe toczy się dalej w normalnym trybie.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
Odpowiedź na pozew
W przypadku, w którym przewoźnik odpowie na pozew, odnosimy się do jego zarzutów, a następnie czekamy na wydanie wyroku.
Charakter spraw, które prowadzimy jest czysto pisemny – zwykle nie przesłuchuje się świadków, a dowody są sporządzone na piśmie. Jest to bezpośrednią konsekwencją sposobu, w który funkcjonuje lotnictwo cywilne – wszystko jest raportowane pisemnie.

Z tego względu nie ma potrzeby prowadzenia rozpraw i we wszystkich pismach wnosimy o przeprowadzenie posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy (o rozpatrzenie sprawy bez udziału stron – na podstawie przesłanych pism i materiału dowodowego).
David Janoszka – prawnik, specjalista w zakresie ochrony praw pasażerów
Jeżeli jednak przewoźnik wnioskuje o przeprowadzenie rozprawy, wówczas sąd wyznacza jej termin. Zazwyczaj jest to data zaplanowana na kilka miesięcy do przodu.

Niezależnie jednak od scenariusza (rozprawa w sądzie lub posiedzenie niejawne) jest to etap, na którym sąd wydaje wyrok.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
Wyrok zaoczny
Wyrok zaoczny działa bardzo podobnie jak nakaz zapłaty. Różnica polega na tym, że jest on wydawany w momencie, w którym przewoźnik otrzyma nasz pozew i w żaden sposób się do niego nie ustosunkuje.

Co ważne, sprzeciw wysyłany jest do sądu, dlatego dowiadujemy się o nim najwcześniej po kilku miesiącach.

I analogicznie jak w przypadku nakazu zapłaty – jeśli pojawi się sprzeciw – wyrok zaoczny zostaje uchylony, a następnie postępowanie toczy się swoim rytmem aż do wydania właściwego wyroku.

Po jego wydaniu każda ze stron ma 2 tygodnie na złożenie wniosku o uzasadnienie.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
3
Postępowanie sądowe w II instancji (zwykle do 9 miesięcy)
Po otrzymaniu uzasadnienia każda ze stron ma 2 tygodnie na złożenie apelacji albo 1 tydzień na złożenie zażalenia. W przypadku apelacji należy wskazać, które aspekty sprawy mogły zostać źle zinterpretowane przez sąd i wymagają ponownego rozpatrzenia.

Sąd II instancji (tj. sąd okręgowy) rozpatruje całość zebranego materiału dowodowego i na koniec wydaje orzeczenie. Zazwyczaj sąd orzeka, że wyrok pozostaje bez zmian, czasami może jednak zmienić jego treść.

Najrzadziej zdarza się sytuacja, w której sąd orzeka, że sprawa musi trafić ponownie do sądu I instancji. Wówczas cały proces zaczyna się praktycznie od początku, tzn. znowu jest wydawany wyrok sądu I instancji, od którego przysługuje zażalenie do sądu II instancji.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
4
Postępowanie egzekucyjne (1-3 miesiące + postępowanie komornicze: 1-2 miesiące do kilku lat)
W momencie, w którym orzeczenie sądu I instancji się uprawomocni, należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, co oznacza, że możliwe jest egzekwowanie od przewoźnika wypłaty odszkodowania, w razie potrzeby, przy udziale komornika.
Uprawomocnienie następuje w momencie, w którym mija czas na złożenie wniosku o uzasadnienie, apelacji, sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego. Przy czym trzeba uwzględnić też bufor czasowy między tym, kiedy następuje uprawomocnienie, a tym, kiedy sąd jest w stanie stwierdzić, że strona na pewno danego zaskarżenia nie wniosła.
David Janoszka – prawnik, specjalista w zakresie ochrony praw pasażerów
Dlatego też wnioski o nadanie klauzuli wykonalności składamy zazwyczaj po kilku miesiącach od wydania wyroku czy wydania uzasadnienia, a w przypadku nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego po ponad pół roku od ich wydania.

W momencie uzyskania orzeczenia z klauzulą, możemy złożyć wniosek do komornika, który zajmie się egzekucją wyroku i (pod warunkiem, że przewoźnik jest wypłacalny) ściągnięciem odszkodowania.

Niezwłocznie po tym, jak pieniądze trafią na rachunek AirCashBack, skontaktujemy się z Tobą aby otrzymać numer rachunku bankowego, na który życzysz sobie otrzymać należne Ci pieniądze.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -
Podsumowanie
1
W najbardziej optymistycznym scenariuszu odszkodowanie za lot przewoźnik może wypłacić już w ciągu 3-4 miesięcy od skierowania do niego reklamacji.
2
Jeżeli sprawa trafi do sądu, czas jej trwania będzie wynosił minimum 1 rok.
3
Czas, który mija pomiędzy wydaniem wyroku, a skierowaniem sprawy do komornika to przeważnie 6 miesięcy.
4
W sytuacji, w której sprawa trafi do sądu II instancji czas jej trwania może wydłużyć się o 1 rok. Wówczas cały proces może trwać 2-3 lata.
5
Jeżeli sąd II instancji skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia, czas prowadzenia sprawy liczymy od nowa. Niestety, oznacza to, że proces dochodzenia odszkodowania finalnie może trwać nawet kilka lat.
Dochodzenie odszkodowania za lot krok po kroku -