Prawa pasażera

Twoje prawa w pytaniach i odpowiedziach

light

Jaka jest podstawa prawna dochodzenia odszkodowań przez AirCashBack?

Podstawą prawną świadczonych przez nas usług są przepisy międzynarodowego prawa lotniczego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające  rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Zapoznaj się z rozporządzeniem: POBIERZ PLIK

 

Jakiej wysokości odszkodowanie mogę uzyskać?

Stawki odszkodowań są ustalone z góry przepisami prawa. W indywidualnych sprawach ich wysokość uzależniona jest od odległości dzielącej port wylotu od portu docelowego. I tak, na przykład za opóźnienie lotu powodujące zwłokę w dotarciu do portu docelowego o minimum 3 godziny, odmowę wejścia na pokład lub odwołany lot, należy się pasażerom (od osoby):

250 Euro - dla lotów na dystansie do 1500 km;

400 Euro – dla lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km (również dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania - znajduje się na terenie Unii Europejskiej);

600 Euro – dla lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk - port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem Unii Europejskiej).

 

Czy długość opóźnienia lotu ma wpływ na możliwość dochodzenia odszkodowania?

Tak, długość opóźnienia lotu jest kluczową przesłanką w procesie oceny możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Według przepisów, na których oparte są usługi AirCashBack, minimalny czas opóźnienia, pozwalający na wszczęcie procedury ubiegania się o odszkodowanie, to 3 godziny w stosunku do planowanej pory dotarcia do portu docelowego.

Przykład: w wyniku zaniedbań przewoźnika, samolot PLL „LOT” z Warszawy do Nowego Jorku, zamiast o godz. 15.00 doleciał na miejsce o godz. 18.15. Opóźnienie wynosi w tym wypadku 3h 15min i stanowi przesłankę do ubiegania się o rekompensatę.

Warto również pamiętać, że oprócz odszkodowania w formie pieniężnej, po upływie określonego w przepisach czasu opóźnienia lotu, pasażer może domagać się od przewoźnika przysługującego mu prawa do opieki (telefon, napoje, posiłek, nocleg, transport do miejsca zakwaterowania). Świadczenia tego można domagać się, gdy opóźnienie wyniesie:

a) 2 godziny albo więcej - w przypadku lotów do 1500 km;

b) 3 lub więcej godzin - w przypadku dłuższych lotów wewnątrz Unii Europejskiej lub innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km;

c) 4 lub więcej godzin - w przypadku lotów o odległości ponad 3500 km poza terytorium Unii Europejskiej.

W razie gdy opóźnienie samolotu wyniesie ponad 5 godzin, pasażer, który zdecydował się nie zrezygnować z usługi przewoźnika, może domagać się zwrotu kosztów biletu oraz zapewnienia transportu do miejsca, z którego rozpoczął on swoją podróż.

 

Czy można dochodzić odszkodowań za loty czarterowe?

Tak, przepisy pozwalające na dochodzenie odszkodowania, obejmują zarówno pasażerskie loty rejsowe jak i loty czarterowe.

 

Jakie okoliczności wyłączają możliwość dochodzenia odszkodowania od przewoźnika?

Są to tzw. „okoliczności nadzwyczajne”, których zaistnienie wyłącza odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie lub odwołanie lotu, tym samym zamykając możliwość likwidacji szkody przez pasażera. Okolicznościami takimi są zdarzenia, którym przewoźnik nie może zapobiec pomimo dochowania przez niego należytej staranności. Do najczęściej występujących okoliczności nadzwyczajnych należą:

- złe warunki atmosferyczne (np. gwałtowne opady śniegu);

- zamieszki (np. rewolucja w Egipcie);

- strajk pracowników lotniska (uwaga! okolicznością nadzwyczajną nie zawsze jest strajk załogi samolotu).

Oprócz tego z orzecznictwa sądów wyłoniła się gama usterek technicznych samolotu, których wystąpienie uznaje się za okoliczności nadzwyczajne (np. pęknięcie nowo wymienionej uszczelki w oknie samolotu, będące pochodną wady ukrytej, powstałej podczas produkcji uszczelki).

Należy pamiętać, że ciężar udowodnienia, że zaistniały okoliczności nadzwyczajne, spoczywa na przewoźniku.

 

Ile może potrwać dochodzenie odszkodowania?

Zależnie od zaistniałych okoliczności oraz firmy przewoźnika (w tej branży, tak jak w każdej innej, spotykamy przedsiębiorstwa respektujące i nierespektujące praw klienta), proces egzekwowania praw pasażerów może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że średni czas likwidacji szkody to 7 miesięcy. Procedura likwidacji szkody jest kilkuetapowa i niestety nie jest możliwe określenie „z góry” terminu zakończenia sprawy. Warto przy tym pamiętać, że istnieje możliwość otrzymania odsetek od kwoty odszkodowania za czas oczekiwania na wypłatę rekompensaty przez przewoźnika.

 

Czy prawo do odszkodowania ulega przedawnieniu?

Rozporządzenie nr 261/2004 nie podaje terminów w jakich należy złożyć na drogę administracyjną lub sądową roszczenie o odszkodowanie do linii lotniczych. W takim wypadku zastosowanie mają przepisy krajowe państw podlegających pod zakres obowiązywania Rozporządzenia. Np. w Hiszpanii roszczenia wobec przewoźników przedawniają się z upływem 10 lat od daty zdarzenia, natomiast w Polsce, od 17 marca 2017 roku, dla postępowań odszkodowawczych prowadzonych na drodze sądowej jest to okres 1 roku (poniżej zamieszczamy tabelę, przedstawiającą terminy przedawnienia w niektórych krajach, objętych przepisami Rozporządzenia). Mając na uwadze krótkie terminy przedawnienia, zachęcamy pasażerów do składania wniosków o odszkodowanie tak szybko jak to tylko możliwe, kiedy wszystkie przydatne dokumenty (bilety, karty pokładowe itp.) mamy jeszcze pod ręką.

Kraj w którym dochodzi się odszkodowania od linii lotniczych

Termin przedawnienia

(liczba lat, które upłynęły od zdarzenia)

Wielka Brytania (Anglia i Walia)

6 lat

 

Wielka Brytania (Szkocja)

5 lat

 

Francja

5 lat

 

Austria

3 lata

 

Niemcy

3 lata

 

Hiszpania

10 lat

 

Polska

1 rok (dla postępowań sądowych)

 

 

Czy możliwość dochodzenia odszkodowań od linii lotniczych obowiązuje na całym świecie?

Przepisy Rozporządzenia nr 261/2004, na których opierają się roszczenia naszych klientów, są częścią porządku prawnego Unii Europejskiej. W praktyce prawa pasażerów określone w Rozporządzeniu znajdują zastosowanie wtedy, gdy:

a) podróżujący wylatuje z dowolnego kraju Unii Europejskiej dowolnymi liniami lotniczymi, bez względu na to, czy siedziba rejestrowa tych linii znajduje się na terenie UE;

b) podróżujący przylatuje do dowolnego kraju Unii Europejskiej liniami lotniczymi zarejestrowanymi w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Trasa podróży

Przewoźnik z siedzibą w UE

Przewoźnik z siedzibą poza UE

z kraju spoza UE do kraju spoza UE

€ nienależne 

€ nienależne 

 

z kraju spoza UE do kraju w UE

€ należne 

€ nienależne 

 

z kraju w UE do kraju spoza UE

€ należne 

€ należne 

 

z kraju w UE do kraju w UE

€ należne 

€ należne 

 
 

Przez opóźnienie /odwołanie /odmowę wejścia na pokład samolotu spóźniłem/am się na drugi lot. Czy przysługuje mi prawo do odszkodowania?

Oczywiście, w takim wypadku odszkodowanie również przysługuje. Podstawą do jego dochodzenia jest długość opóźnienia w dotarciu przez pasażera do finalnego miejsca przeznaczenia, wynosząca co najmniej 3 godziny. Musi być jednak spełniony warunek, że bilety na obydwa loty są objęte tym samym numerem rezerwacji (tzw. booking reference number).

 

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?

Odszkodowanie dotyczy pasażera, a nie tego, kto zapłacił za bilet. Oznacza to, że jeśli np.  samolot był opóźniony podczas Twojej podróży służbowej, to Ty, jako pasażer, możesz ubiegać się o odszkodowanie.

 

Czy o odszkodowanie może ubiegać się osoba podróżująca samolotem za darmo lub na podstawie taryfy zniżkowej?

Nie, nie ma takiej możliwości. 

Wynika to z treści art. 3 pkt 3 rozporządzenia 261/2004, stanowiącego, że "niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pasażerów podróżujących bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna powszechnie. Jednakże, ma ono zastosowanie do pasażerów posiadających bilety wydane przez przewoźnika lotniczego lub operatora wycieczki w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego."

Powyższe oznacza m.in., że nie ma możliwości dochodzenia odszkodowania dla dziecka poniżej lat 2, które podróżowało samolotem nieodpłatnie.

 

Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Co robić?

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: info@aircashback.com

Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Loader AirCashBack