Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem i zostań naszym klientem

light

Regulamin świadczenia usług

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego, obejmującego w szczególności oprogramowanie dostępne pod adresem www.AirCashBack.com (dalej jako: „Serwis” lub „Serwis internetowy”).

1.2. Właścicielem Serwisu jest AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do KRS pod numer 0000475344 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.000,00 złotych; NIP: 525-256-06-52; REGON: 146758821 (dalej jako „AirCashBack”)

1.3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu lub Usług, a także podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usług oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa oraz podmiot, o którym mowa w pkt. 5.2.2.

1.4. Za pośrednictwem Serwisu AirCashBack świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające, w szczególności na: weryfikacji zgodności roszczenia z rozporządzeniem WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej zwanego „Rozporządzeniem”), pomoc w uzyskaniu wypłaty odszkodowania przez podmiot do tego zobowiązany (zwany dalej „Podmiot Zobowiązany”) na podstawie Rozporządzenia.

1.5. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie postanowienia Regulaminu. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, dlatego korzystając z niego Użytkownik gwarantuje, że spełnia ten warunek. W przypadku dokonywania zgłoszenia przez Użytkownika w imieniu osób trzecich, odpowiada za to, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany do reprezentacji.

1.6. AirCashBack zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy naruszą postanowienia Regulaminu.

II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne

2.1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.

2.2. AirCashBack zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełnego dostępu nie będą posiadali Użytkownicy. AirCashBack zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia całości lub części usług.

2.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych.

2.4. AirCashBack nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają, lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów AirCashBack.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub / i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych, lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, oraz dla AirCashBack, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

3.3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu internetowego lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach www, oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których byłyby one dostępne dla innych osób niż Użytkownik.

3.4. Użytkownik nie może rozpowszechniać Serwisu internetowego, ani w żaden inny sposób wprowadzać go do obrotu, w całości, ani też w żadnej jego części.

3.5. Użytkownik nie może korzystać z Usług:

- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług,

- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

- w sposób godzący w integralność Serwisu lub systemu informatycznego AirCashBack,

- wbrew postanowieniom Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

3.6. AirCashBack przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

3.7. Nie wolno Użytkownikowi dokonywać żadnych czynności mających na celu zbieranie informacji dotyczących Serwisu bez uzyskania od AirCashBack pisemnego pozwolenia.

3.8. Nie wolno Użytkownikowi używać Serwisu celem transmisji lub wysyłki niezamawianych informacji komercyjnych lub marketingowych.

3.9. AirCashBack nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych w Serwisie. Nie gwarantuje również, że materiał zawarty na stronie jest uaktualniany czy dostępny. AirCashBack nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących strony i jej użytku włącznie z gwarancjami dorozumianymi przez prawo odnośnie jakości, dbałości czy umiejętności.

IV. Procedura obsługi roszczenia

4.1. Formularz zgłoszeniowy roszczenia jest udostępniany bez zobowiązań i nie może być traktowany jako umowa czy zaproszenie do zawarcia umowy. W chwili zgłoszenia roszczenia Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia umowy z AirCashBack.

4.2. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment w którym, po weryfikacji roszczenia, AirCashBack przyjmie roszczenie Użytkownika poprzez odesłanie mailem informacji zwrotnej, bądź zacznie działać w jego imieniu. AirCashBack zastrzega prawo do odmowy przyjęcia roszczenia bez podania powodu odmowy.

4.3. Niezbędne dane można wprowadzić za pośrednictwem strony: www.AirCashBack.com.

4.4. W momencie otrzymania kopii pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu Użytkownika, AirCashBack podejmuje działania niezbędne do zaspokojenia roszczeń Użytkownika.

4.5.1 Umowa zawarta zostaje na czas potrzebny do całkowitego wyegzekwowania należnych Użytkownikowi świadczeń, które przez Użytkownika zostały zgłoszone.

4.5.2 AirCashBack zobowiązuje się w ramach zawartej umowy do:

a)  podjęcia czynności w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego i zobowiązanego do naprawienia szkody,

b) wystosowania wezwania do zapłaty do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody,

c) w uzasadnionych wypadkach wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego zmierzającego do uzyskania potwierdzenia zobowiązania podmiotu do naprawienia szkody,

d) w uzasadnionych wypadkach prowadzenia postępowania zmierzającego do wyegzekwowania od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody przysługującej uprawnionemu świadczeń odszkodowawczych.

4.5.3 Za moment wykonania usługi uważa się moment uzyskania przez AirCashBack świadczenia dla Użytkownika od Podmiotu Zobowiązanego lub uzyskanie orzeczenia wskazującego na brak podstaw do żądania odszkodowania albo orzeczenie o bezskuteczności egzekucji lub orzeczenie jemu równoważne. 

4.5.4 Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia przedmiotowej umowy z ważnych powodów, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić AirCashBack poniesione przez niego wydatki, które AirCashBack poczynił w celu należytego wykonania umowy oraz uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego wysokości dotychczasowego nakładu i czasu pracy AirCashBack.

4.6. Jeśli Podmiot Zobowiązany nie wypłaci odszkodowania ani nie złoży akceptowalnej oferty w okresie wyznaczonym przez AirCashBack, AirCashBack jest uprawniona do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego mającego na celu wypłatę należnego odszkodowania. Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie przez AirCashBack wszelkich ugód pozasądowych oraz sądowych w jego imieniu, wyboru rodzaju świadczenia jakie spełnić winien Podmiot Zobowiązany oraz wysokość świadczenia.

4.7. Zawarcie ugody z podmiotem zobowiązanym na każdym etapie sprawy, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego przeciwko podmiotowi zobowiązanemu, skorzystanie z przysługujących w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym środków zaskarżenia, po przeanalizowaniu i ustaleniu możliwości oraz zasadności takich działań, nie wymaga zgody Zleceniodawcy.

4.8. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do powierzenia wykonania niniejszej umowy w całości lub w części osobom lub podmiotom współpracującym, w szczególności adwokatom lub radcom prawnym.

4.9. W razie konieczności wystawienia odrębnego pełnomocnictwa do występowania przed sądem, Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia takiego pełnomocnictwa.

4.10. Wszelkie koszty sądowe w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym pokrywa za Użytkownika oraz w jego imieniu AirCashBack. W przypadku wydania orzeczenia zasądzającego odszkodowanie lub inne świadczenia na rzecz Użytkownika, AirCashBack przysługują: zwrot wszelkich faktycznie poniesionych za Użytkownika kosztów sądowych, przyznane przez sąd koszty zastępstwa procesowego.

V. Koszty i opłaty

5.1. Złożenie roszczenia jest całkowicie bezpłatne.

5.1.1. Złożenie roszczenia poza elektronicznym formularzem zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie aircashback.com spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości 11,50 (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych to jest łącznie w kwocie 61,50 (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), o którą zostanie powiększone wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5.2.1

5.2.1. AirCashBack przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20,33 % netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT tj. 25 % brutto (słownie: dwadzieścia pięć procent brutto), licząc od wartości uzyskanych dla Użytkownika świadczeń, ulg, skont, rabatów, voucherów, odsetek itp. AirCashBack ma prawo do zatrzymania vouchera do momentu wypłaty pełnej prowizji na rzecz AirCashBack.

5.2.2. W przypadku gdy Użytkownik przekaże AirCashBack aktywny numer telefonu do innej osoby, nie będącej jeszcze klientem AirCashBack, która jest zainteresowana weryfikacją jej roszczenia do uzyskania odszkodowania i roszczenia tej osoby zostaną pozytywnie zweryfikowane, Użytkownik nabywa prawo do kwotowego wynagrodzenia według następujących kryteriów:

Ilość kontaktów z danego lotu                 Kwota

Od 2 do 5 kontaktów włącznie              100 PLN

Powyżej 5 kontaktów                           150 PLN

Powyżej 10 kontaktów                         200 PLN

Powyżej 20 kontaktów                         250 PLN

Powyżej 30 kontaktów                         300 PLN

Powyżej 40 kontaktów                         350 PLN

Powyżej 50 kontaktów                         400 PLN

Powyżej 60 kontaktów                         450 PLN

Powyżej 70 kontaktów                         500 PLN

Powyżej 80 kontaktów                         550 PLN

Powyżej 90 kontaktów                         600 PLN

Powyżej 100 kontaktów                       650 PLN

5.3. AirCashBack zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi uzyskanych świadczeń po uprzednim potrąceniu należnego AirCashBack wynagrodzenia w terminie 21 dni roboczych od ich otrzymania i weryfikacji, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Wszelkie koszty przelewu pokrywa Użytkownik.

5.3.1. Niezależnie od waluty, w jakiej spełnione zostaje świadczenie przez przewoźnika, AirCashBack wypłaca Użytkownikowi świadczenie o którym mowa w pkt 5.3., wyrażone w polskich złotych (PLN) przeliczone w oparciu o średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez przewoźnika, z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie świadczenia od przewoźnika.

5.3.2. AirCashBack przed wypłaceniem Użytkownikowi wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5.2.2, zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy dane kontaktowe przekazane mu przez Użytkownika nie znajdowały się już wcześniej w bazie kontaktów AirCashBack. Przed wypłaceniem wynagrodzenia Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia danych niezbędnych do dokonania rozliczeń w zakresie należności podatkowych z właściwym organem podatkowym.

5.4. W przypadku otrzymania odszkodowania przez Użytkownika bezpośrednio od Podmiotu Zobowiązanego, czy firmy go reprezentującej, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym AirCashBack i zapłacenia opłaty za usługę w wysokości 25% brutto otrzymanej kwoty odszkodowania w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania odszkodowania.

5.5. W przypadku braku płatności przez Użytkownika  po upływie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odszkodowania bezpośrednio od Podmiotu Zobowiązanego, czy firmy go reprezentującej, należne wynagrodzenie ulega podwyższeniu do wysokości 30% netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT tj 36,9 % brutto (słownie: trzydzieści sześć i dziewięć dziesiątych procent brutto) wartości zgłoszonego roszczenia.

5.6. Użytkownik pokrywa wszelkie koszty wynikające z konwersji Euro na inną walutę.

VI. Prawa i obowiązki

6.1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ofertą usług AirCashBack. Użytkownik jako konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. [Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.] może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Użytkownik oświadcza, iż wraz z akceptacją Regulaminu otrzymał wzór odstąpienia od umowy.

6.2. W celu skutecznego wyegzekwowania wypłaty odszkodowania, niezbędna jest współpraca ze strony Użytkownika. Oznacza to, konieczność przekazywania AirCashBack pełnych i dokładnych informacji od momentu upoważnienia AirCashBack do występowania w imieniu Użytkownika oraz przez cały czas trwania postępowania sądowego.

6.3. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz AirCashBack odszkodowania w wypadku kiedy na skutek dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych roszczenia skierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego nie zostaną uwzględnione w wyniku podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych.

6.4. W przypadku otrzymania od Podmiotu Zobowiązanego po podpisaniu umowy z AirCashBack bezpośredniej płatności lub otrzymania odszkodowania w innej formie, np. vouchera, na Użytkowniku spoczywa obowiązek niezwłocznego kontaktu z AirCashBack.

6.5.1. Po zawarciu umowy z AirCashBack Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania wszelkich negocjacji z danymi Podmiotami Zobowiązanymi lub podmiotami ich reprezentujących.

6.5.2. Zawarcie przez Użytkownika jakiegokolwiek porozumienia z Podmiotem Zobowiązanym, z pominięciem poinformowania AirCashBack, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku rozliczenia się z AirCashBack na zasadach określonych w punkcie 5.2.1. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika świadczeń w wysokości niższej niż wynikająca z Rozporządzenia, AirCashBack przysługuje wynagrodzenie określone w punkcie 5.2.1 liczone od świadczenia należnego zgodnie z Rozporządzeniem. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia porozumienia.

6.6. Po zawarciu przez Użytkownika umowy z AirCashBack, Użytkownik nie może powierzyć, wykonania części lub całości czynności związanych z dochodzeniem roszczeń objętych niniejszą umową innemu podmiotowi w okresie obowiązywania umowy.

6.7. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez AirCashBack kosztów i rekompensatę szkód związanych z przekazaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, informacji lub dokumentów, lub fałszywym działaniem.

6.8. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu  poniesionych przez AirCashBack kosztów i szkód wynikających z odpowiedzialności AirCashBack w stosunku do osób trzecich z powodu przekazania jej nieprawdziwych lub fałszywych danych, dokumentów bądź informacji.

6.9. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez AirCashBack kosztów, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego (niezależnie od ich przyznana przez właściwy organ) i opłat w przypadku niepoinformowania o zawarciu porozumienia z Podmiotem Zobowiązanym i niepoinformowaniu o otrzymaniu świadczeń w przypadku o którym mowa w punkcie 5.4

6.10. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie z przysługujących mu wypłat wszelkich należności przysługujących AirCashBack, w szczególności należności o których mowa w punktach 5.1.1, 5.2.1, 5.4, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.9

VII. Ograniczenie i Wyłączenie Odpowiedzialności

7.1. AirCashBack nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: straty wynikające z udostępnienia AirCashBack niedokładnych, fałszywych informacji lub dokumentów; straty materialne, w tym utratę lub pomniejszenie zysków, dochodów, przychodów, produkcji, spodziewanych oszczędności, umów lub możliwości biznesowych; utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

7.2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, AirCashBack jest uprawniona do  zawieszenia dostępu do strony internetowej, zablokowania dostępu do strony internetowej, zablokowania dostępu na podstawie adresu IP użytkownika i / lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Użytkownikowi.

VIII. Reklamacje

8.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres AirCashBack wskazany na stronie www.AirCashBack.com.

8.2. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez AirCashBack, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

a) dane Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające:

a) z błędów lub pomyłek Użytkownika,

b) z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,

c) z posiadania przez Użytkownika łącz telekomunikacyjnych o zbyt niskiej przepustowości lub przepływności,

d) z działalności podmiotów trzecich, za których działania AirCashBack nie odpowiada.

8.4. AirCashBack rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

8.5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, AirCashBack zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

8.6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w punkcie 8.4, AirCashBack informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z AirCashBack.

9.2. AirCashBack ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

9.3. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie jest lub stanie się nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne, fakt ten nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

9.4. Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie przeniesienie, przekazywanie, cesję lub w inny sposób wypełnienie praw i/lub obowiązków AirCashBack wynikających z Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.

9.5. Użytkownik nie może przenieść, przekazywać, wykonać cesji lub w inny sposób wypełnić praw i/lub obowiązków wynikających z Regulaminu.

9.6. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal obowiązywać. Jeżeli którekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jakaś jego część zostałaby usunięta, część ta uznana zostanie za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal w mocy.

9.7. Regulamin stanowi całość umowy między Użytkownikiem a AirCashBack w związku z korzystaniem z Serwisu i zgłoszeniem roszczenia przez Użytkownika i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tego Serwisu.

9.8. Regulamin podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

9.9. Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Użytkownikiem a AirCashBack. Zgłoszenie roszczenia w Serwisie oznacza, że Użytkownik zrozumiał i akceptuję wszelkie postanowienia Regulaminu.


Poprzednie wersje regulaminu:

Wersja obowiązująca w dniach 19 maja 2017 - 4 lutego 2018;

Wersja obowiązująca w dniach 5 września 2015 - 18 maja 2017;

Wersja obowiązująca w dniach 25 lipca 2015 - 4 września 2015;

Wersja obowiązująca w dniach 1 lipca 2015 - 24 lipca 2015;

Wersja obowiązująca w dniach 1 września 2014 - 30 czerwca 2015.

Loader AirCashBack