Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników AirCashBack


Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i zawierania za jego pośrednictwem umów. Prosimy, zapoznaj się z nim dokładnie zanim rozpoczniesz korzystanie z oferowanych przez nas funkcjonalności.

Nasz Regulamin ma zastosowanie zarówno w przypadku, kiedy jesteś Konsumentem, jak również wtedy, kiedy występujesz w innej roli. Nasz Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza jakichkolwiek praw, które Konsumentom przyznają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Poniższe informacje mogą wydawać Ci się bardzo szczegółowe, ale ich przekazania wymagają od nas przepisy prawa – gdybyś miał(-a) jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie służymy pomocą.

Spis treści

I. Postanowienia ogólne 1
II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne 2
III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług 3
IV. Procedura obsługi roszczenia 4
V. Koszty i opłaty 5
VI. Prawa i obowiązki 7
VII. Reklamacje 8
VIII. Postępowanie pozasądowe 9
IX. Licencja i prawa autorskie 9
X. Ochrona danych osobowych 10
XI. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy 10
XII. Zmiana regulaminu 11
XIII. Użytkownicy nie będący konsumentami 11
XIV. Postanowienia końcowe 12
Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy 12

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego, obejmującego w szczególności oprogramowanie dostępne pod adresem www.AirCashBack.com (dalej jako: „Serwis” lub „Serwis internetowy”).

1.2. Właścicielem Serwisu jest AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do KRS pod numer 0000475344 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.800,00 złotych; NIP: 525-256-06-52; REGON: 146758821 (dalej jako „AirCashBack”)

1.3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu lub Usług, a także podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usług oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa oraz podmiot, o którym mowa w pkt. 5.2.2 (dalej: „Użytkownik”).

1.4. Za pośrednictwem Serwisu AirCashBack świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające, w szczególności na: weryfikacji zgodności roszczenia z rozporządzeniem WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej zwanego „Rozporządzeniem”), pomoc w uzyskaniu wypłaty odszkodowania przez podmiot do tego zobowiązany (zwany dalej „Podmiot Zobowiązany”) na podstawie Rozporządzenia.

1.5. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie postanowienia Regulaminu. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, dlatego korzystając z niego Użytkownik gwarantuje, że spełnia ten warunek. W przypadku dokonywania zgłoszenia przez Użytkownika w imieniu osób trzecich, odpowiada za to, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany do reprezentacji.

1.6. AirCashBack zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy naruszą postanowienia Regulaminu.

II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne 

2.1. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, AirCashBack może świadczyć Użytkownikowi w szczególności następujące usługi elektroniczne:

a. dostęp do formularza zgłoszenia roszczenia do obsługi na etapie przedsądowym i sądowym, na podstawie którego zawierane są umowy;
b. umożliwianie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie;
c. Newsletter;
d. prezentowanie treści reklamowych, które mogły zostać spersonalizowane, w zależności także od ewentualnych zgód udzielonych przez Użytkownika (jeśli niezbędne).

2.2. Realizacja usług, o których mowa w punkcie 2.1. a - c powyżej, następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu Serwisu w przeglądarce internetowej.

2.3. Newsletter świadczony jest na żądanie Użytkownika. 

2.4. AirCashBack zapewnia techniczne oraz organizacyjne środki odpowiednie do zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, funkcjonalności, bądź usług świadczonych na podstawie umowy. Korzystanie z Serwisu wiąże się z ryzykiem typowym dla przekazywania danych za pośrednictwem Internetu, takim jak ich rozpowszechnienie, utrata bądź nieautoryzowany dostęp.

2.5. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.

2.6. AirCashBack zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełnego dostępu nie będą posiadali wszyscy Użytkownicy. AirCashBack zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia całości lub części usług.

2.7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) aktywny adres e-mail;
d) przeglądarka (aktualna wersja): Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;
e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

2.8. AirCashBack nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają, lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. AirCashBack może tymczasowo zaprzestać świadczenia usług elektronicznych z uwagi na czynności techniczne, konserwacyjne lub inne działania związane z modyfikacją Serwisu.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów AirCashBack.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub / i umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub umieszczanie nielegalnych treści, jak również wirusów, bugów, trojanów, spyware i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu, które może negatywnie wpłynąć na AirCashBack, innych użytkowników Usług, lub użytkowników Internetu; kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; podejmowanie czynności informatycznych, lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, oraz dla AirCashBack, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

3.3. W kontekście praw własności intelektualnej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach www, oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których byłyby one dostępne dla innych osób niż Użytkownik.

3.4. W kontekście praw własności intelektualnej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rozpowszechniania Serwisu, ani w żaden inny sposób wprowadzania go do obrotu, w całości, ani też w żadnej jego części.

3.5. Użytkownik nie może korzystać z Usług:
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług,
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
- w sposób godzący w integralność Serwisu lub systemu informatycznego AirCashBack,
- wbrew postanowieniom Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

3.6. AirCashBack przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

3.7. Nie wolno Użytkownikowi dokonywać żadnych czynności mających na celu zbieranie informacji dotyczących Serwisu bez uzyskania od AirCashBack pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

3.8. Nie wolno Użytkownikowi używać Serwisu celem transmisji lub wysyłki niezamawianych informacji komercyjnych lub marketingowych.

3.9. AirCashBack nie gwarantuje aktualności i dokładności informacji zawartych w Serwisie.  AirCashBack nie udziela gwarancji dotyczących strony i jej zawartości.

IV. Procedura obsługi roszczenia

4.1. Informacje prezentowane w Serwisie, w tym formularz zgłoszeniowy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W chwili zgłoszenia roszczenia Użytkownik gwarantuje, że spełnia przewidziane Regulaminem warunki do zawarcia umowy z AirCashBack.

4.2. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment w którym, po weryfikacji roszczenia, AirCashBack przyjmie roszczenie Użytkownika do obsługi poprzez odesłanie mailem informacji zwrotnej, bądź zacznie działać w jego imieniu. AirCashBack zastrzega prawo do odmowy przyjęcia obsługi roszczenia bez podania powodu odmowy.

4.3. Niezbędne dane można wprowadzić za pośrednictwem strony: www.AirCashBack.com .

4.4. W momencie otrzymania kopii pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu Użytkownika i innych niezbędnych informacji lub dokumentów, AirCashBack podejmuje działania w celu zaspokojenia roszczeń Użytkownika.

4.5.1 Umowa zawarta zostaje na czas potrzebny do całkowitego wyegzekwowania należnych Użytkownikowi świadczeń, które przez Użytkownika zostały zgłoszone.

4.5.2 AirCashBack zobowiązuje się w ramach zawartej umowy do:
a)  podjęcia czynności w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego i zobowiązanego do naprawienia szkody,
b) wystosowania wezwania do zapłaty do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody,
c) w uzasadnionych wypadkach i po ustaleniu zasadności dalszego procedowania sprawy -  wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego zmierzającego do uzyskania potwierdzenia zobowiązania podmiotu do naprawienia szkody,
d) w uzasadnionych wypadkach i po ustaleniu zasadności dalszego procedowania sprawy -  prowadzenia postępowania zmierzającego do wyegzekwowania od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody przysługującej uprawnionemu świadczeń odszkodowawczych.

4.5.3 Za moment wykonania usługi uważa się moment: 
a) uzyskania przez AirCashBack świadczenia dla Użytkownika od Podmiotu Zobowiązanego i przekazania go Użytkownikowi (po potrąceniu należności wymienionych w Regulaminie) albo
b) uzyskanie orzeczenia wskazującego na brak podstaw do żądania odszkodowania albo orzeczenie o bezskuteczności egzekucji lub orzeczenie jemu równoważne.

4.5.4 Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia przedmiotowej umowy z ważnych powodów, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić AirCashBack poniesione przez niego wydatki, które AirCashBack poczynił w celu należytego wykonania umowy oraz uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego wysokości dotychczasowego nakładu i czasu pracy AirCashBack. Wysokość należnego AirCashBack wynagrodzenia w zależności od etapu działań może zostać określona w odrębnym dokumencie, np. w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

4.6. Jeśli Podmiot Zobowiązany nie wypłaci odszkodowania, ani nie złoży akceptowalnej oferty w okresie wyznaczonym przez AirCashBack, AirCashBack jest uprawniona do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego mającego na celu wypłatę należnego odszkodowania. Uwzględniając doświadczenie AirCashBack w podejmowaniu optymalnych dla klientów decyzji dot. roszczeń w sprawach objętych usługą AirCashBack, Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie przez AirCashBack wszelkich ugód pozasądowych oraz sądowych w jego imieniu, wyboru rodzaju świadczenia jakie spełnić winien Podmiot Zobowiązany oraz wysokość świadczenia.

4.7. Uwzględniając doświadczenie AirCashBack w podejmowaniu optymalnych dla klientów decyzji dot. roszczeń w sprawach objętych usługą AirCashBack, Użytkownik wyraża zgodę, aby AirCashBack po przeanalizowaniu i ustaleniu możliwości oraz zasadności takiego działania:
a. zawarł ugodę z podmiotem zobowiązanym na każdym etapie sprawy, 
b. skierował sprawę na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego przeciwko podmiotowi zobowiązanemu, 
c. skorzystał z przysługujących w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym środków zaskarżenia. 
Jeśli będzie to uzasadnione w danej sprawie (np. okoliczności odbiegają od standardowych lub typowych dla spraw, w których AirCashBack regularnie reprezentuje klientów) AirCashBack może dodatkowo potwierdzić z Użytkownikiem ww. działanie.

4.8. Użytkownik upoważnia AirCashBack do powierzenia wykonania Umowy w całości lub w części osobom lub podmiotom trzecim, w szczególności adwokatom lub radcom prawnym.

4.9. W razie konieczności wystawienia odrębnego pełnomocnictwa do występowania przed sądem, Użytkownik udzieli takiego pełnomocnictwa.

4.10. Wszelkie koszty sądowe w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym pokrywa za Użytkownika oraz w jego imieniu AirCashBack. 

4.11. W przypadku uzyskania na rzecz Użytkownika świadczenia, w tym wydania orzeczenia zasądzającego odszkodowanie lub inne świadczenia na rzecz Użytkownika lub zawarcia z podmiotem zobowiązanym ugody, AirCashBack przysługują: zwrot wszelkich faktycznie poniesionych za Użytkownika kosztów sądowych, całość przyznanych odsetek i kosztów zastępstwa procesowego (odsetki i koszty zastępstwa stanowią dodatkowy element wynagrodzenia AirCashBack za zrealizowane usługi).

V. Koszty i opłaty 

5.1. Złożenie roszczenia jest bezpłatne.

5.1.1. Złożenie roszczenia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.AirCashBack.com . Złożenie roszczenia w inny sposób możliwe jest wyłącznie za wyraźną zgodą AirCashBack.

5.2.1. Niezależnie od punktu 4.11, AirCashBack przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) 25 % brutto licząc od wartości uzyskanych dla Użytkownika świadczeń, ulg, skont, rabatów, voucherów itp. w razie skutecznego wykonania usługi (podstawowe wynagrodzenie);
b) 14 % brutto licząc od wartości uzyskanych dla Użytkownika świadczeń, ulg, skont, rabatów, voucherów itp. - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego lub innego właściwego dla danego roszczenia. Wynagrodzenie naliczane jest dodatkowo do wynagrodzenia podstawowego (lit. a) w chwili nadania przez AirCashBack pierwszego pisma wszczynającego postępowanie, w tym pozwu, wniosku o wydanie nakazu zapłaty lub wezwania do próby ugodowej przed sądem, a jeśli postępowanie jest już w toku - podjęcia pierwszej czynności w ramach tego postępowania. Użytkownik nie jest zobowiązany do wcześniejszego uiszczenia ww. wynagrodzenia, które zostanie rozliczone zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

AirCashBack ma prawo do zatrzymania vouchera do momentu wypłaty pełnej prowizji na rzecz AirCashBack. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej oraz w punkcie 4.11 może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) w wysokości każdorazowo zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


5.3. AirCashBack zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o wpływie należności od przewoźnika i przekazania uzyskanych świadczeń (po potrąceniu należnego AirCashBack wynagrodzenia) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie do 21 dni roboczych od daty przekazania przez Użytkownika danych umożliwiających dokonanie takiego przelewu. Wszelkie koszty przelewu pokrywa Użytkownik. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego AirCashBack.


W przypadku zażądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT, Użytkownik wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail.

5.3.1. Niezależnie od waluty, w jakiej spełnione zostaje świadczenie przez przewoźnika, AirCashBack wypłaca Użytkownikowi świadczenie o którym mowa w pkt 5.3., wyrażone w polskich złotych (PLN) przeliczone w oparciu o średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez przewoźnika, z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie świadczenia od przewoźnika lub w innej walucie, w której rozliczenie jest oferowane w ramach świadczonej usługi.

5.3.2. AirCashBack przed wypłaceniem Użytkownikowi wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5.2.2, zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy dane kontaktowe przekazane mu przez Użytkownika nie znajdowały się już wcześniej w bazie kontaktów AirCashBack. Przed wypłaceniem wynagrodzenia Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia danych niezbędnych do dokonania rozliczeń w zakresie należności podatkowych z właściwym organem podatkowym.

5.4. W przypadku otrzymania odszkodowania przez Użytkownika bezpośrednio od Podmiotu Zobowiązanego, czy firmy go reprezentującej, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym AirCashBack i zapłacenia opłaty za usługę zgodnej z treścią pkt 5.2.1. w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania odszkodowania.

5.5. W przypadku braku płatności przez Użytkownika po upływie 28 dni roboczych od dnia otrzymania odszkodowania bezpośrednio od Podmiotu Zobowiązanego, czy firmy go reprezentującej, należne wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 ulega podwyższeniu do wysokości odpowiednio: 

a) 30% netto, plus podatek VAT  zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli otrzymanie odszkodowania nastąpiło na etapie przedsądowym;
b) 45 %, netto, plus podatek VAT zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w razie uzyskania odszkodowania na etapie administracyjnym, sądowym, w tym egzekucyjnym.

5.6. Wszelkie koszty wynikające z konwersji walutowych w ramach świadczonej usługi strony traktują jako koszty dochodzenia świadczenia od podmiotu zobowiązanego i są one pokrywane przez Użytkownika.

VI.Prawa i obowiązki

6.1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ofertą usług AirCashBack. Użytkownik jako konsument który zawarł umowę na odległość na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. [Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.] może od niej odstąpić bez podania przyczyny, zgodnie z pkt XI Regulaminu. Użytkownik oświadcza, iż wraz z akceptacją Regulaminu otrzymał wzór odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny na końcu niniejszego dokumentu.

6.2. W celu skutecznego wyegzekwowania wypłaty odszkodowania, niezbędna jest współpraca ze strony Użytkownika. Oznacza to, konieczność przekazywania AirCashBack pełnych i dokładnych informacji od momentu upoważnienia AirCashBack do występowania w imieniu Użytkownika oraz przez cały czas trwania postępowania sądowego. Między innymi oznacza to udostępnienie na wniosek AirCashBack danych niezbędnych do prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego, w tym dodatkowej dokumentacji wymaganej na tym etapie postępowania (między innymi dotyczy to aktu urodzenia dziecka, numerów PESEL o ile nie zostały podane wcześniej oraz danych adresowych). W przypadku, gdy Użytkownik odmówi podania tych danych, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie otrzymał należnego odszkodowania z pominięciem AirCashBack lub do wypłaty AirCashBack kwoty roszczenia zgodnie z punktem 6.5.2. regulaminu.

6.3. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz AirCashBack odszkodowania w wypadku, kiedy na skutek dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych roszczenia skierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego nie zostaną uwzględnione w wyniku podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych. Odszkodowanie obejmuje m.in. poniesione przez AirCashBack opłaty i koszty.

6.4. W przypadku otrzymania od Podmiotu Zobowiązanego po podpisaniu umowy z AirCashBack bezpośredniej płatności lub otrzymania odszkodowania w innej formie, np. vouchera, na Użytkowniku spoczywa obowiązek niezwłocznego kontaktu z AirCashBack.

6.5.1. Po zawarciu umowy z AirCashBack Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania wszelkich negocjacji z danymi Podmiotami Zobowiązanymi lub podmiotami ich reprezentującymi.

6.5.2. Zawarcie przez Użytkownika jakiegokolwiek porozumienia z Podmiotem Zobowiązanym, z pominięciem poinformowania AirCashBack, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku rozliczenia się z AirCashBack na zasadach określonych w punkcie 5.2.1. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika świadczeń w wysokości niższej niż wynikająca z Rozporządzenia, AirCashBack przysługuje wynagrodzenie określone w punkcie 5.2.1 liczone od świadczenia należnego zgodnie z Rozporządzeniem. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia porozumienia. Niniejsze postanowienie dotyczy każdego Użytkownika, również wtedy, gdy samodzielnie zgłosił roszczenie lub reklamację do linii lotniczej przed datą wypełnienia formularza na stronie internetowej AirCashBack w przypadku, gdy świadczenie zostanie wypłacone przez przewoźnika po podjęciu przez AirCashBack czynności prowadzących do uzyskania odszkodowania, takich jak przykładowo przesłanie wezwania do zapłaty lub skierowanie sprawy do sądu.

6.6. Po zawarciu przez Użytkownika umowy z AirCashBack, Użytkownik nie może powierzyć, wykonania części lub całości czynności związanych z dochodzeniem roszczeń objętych Umową innemu podmiotowi w okresie obowiązywania Umowy.

6.7. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez AirCashBack kosztów, opłat i rekompensatę szkód związanych z przekazaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, informacji lub dokumentów, lub fałszywym działaniem.

6.8. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez AirCashBack kosztów, opłat i szkód wynikających z odpowiedzialności AirCashBack w stosunku do osób trzecich z powodu przekazania jej nieprawdziwych lub fałszywych danych, dokumentów bądź informacji.

6.9. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez AirCashBack kosztów, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego (niezależnie od ich przyznana przez właściwy organ) i opłat w przypadku niepoinformowania o zawarciu porozumienia z Podmiotem Zobowiązanym lub niepoinformowaniu o otrzymaniu świadczeń w przypadku o którym mowa w punkcie 5.4.|

6.10. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie z przysługujących mu wypłat wszelkich należności przysługujących AirCashBack, w szczególności należności o których mowa w punktach 5.1.1, 5.2.1, 5.4, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.9.

6.11. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, AirCashBack jest uprawniony do zawieszenia dostępu do strony internetowej, zablokowania dostępu do strony internetowej, zablokowania dostępu na podstawie adresu IP Użytkownika.

6.12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym obowiązku współpracy i dostarczania odpowiednich dokumentów, informacji lub materiałów, AriCashBack ma prawo wstrzymać dalszą realizację umowy, z zachowaniem pozostałych uprawnień przysługujących AriCashBack zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem. Okres wstrzymania realizacji umowy Strony traktują jako okres pozostawania w gotowości do świadczenia usług przez AriCashBack.

VII.Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres AirCashBack wskazany na stronie www.AirCashBack.com 

7.2. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez AirCashBack, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą mailową (na adres complaints@aircashback.com ) oraz określać:

a) dane Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

7.3. AirCashBack rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

7.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, AirCashBack zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

7.5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w punkcie 7.3, AirCashBack informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

VIII.Postępowanie pozasądowe

8.1. Korzystanie z pozasądowych środków rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Poniższe informacje służą celom informacyjnym i nie stanowią zobowiązania ze strony AirCashBack do korzystania z nich. Oświadczenia AirCashBack w tym zakresie są przekazywane przez AirCashBack w formie pisemnej lub poprzez inny trwały nośnik, dopiero w przypadku nierozwiązania sporu po zgłoszeniu reklamacji przez Konsumenta.

8.2. Przepisy regulujące pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązki przedsiębiorcy można znaleźć np. w ustawie z dnia 23 września 2003 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub w regulacjach dotyczących odpowiedniego podmiotu właściwego do rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dot. możliwości korzystania przez Konsumentów z tych metod rozwiązywania sporów, a także przepisów regulujących dostęp do tych procedur można znaleźć w urzędach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes UOKIK prowadzi otwarty rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3. Konsument może wykorzystać między innymi następujące możliwości pozasądowego rozwiązywania reklamacji i rozstrzygania sporów:

a. wniesienie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwracając się o rozwiązanie sporu; 
b. wniesienie sprawy do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy, o której mowa w lit. a powyżej, zwracając się o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego;
c. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy nim a AirCashBack, do skorzystania z bezpłatnego wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta, lub organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta (na przykład Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d. złożenie skargi poprzez platformę ODR online http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR jest także źródłem informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów powstających pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami.

8.4. AirCashBack wskazuje Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49, 00-563 Warszawa, email: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl) jako centrum mediacji, które zapewnia co najmniej dwóch mediatorów, z których pomocą AirCashBack jest gotowe podjąć próbę osiągnięcia porozumienia co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów w związku z zawartą umową, w tym reklamacji, których nie udało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu reklamacyjnego.

IX.Licencja i prawa autorskie

9.1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyłączne prawa do znajdujących się w Serwisie utworów, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych czy wykorzystywanego oprogramowania przysługują AirCashBack lub podmiotom, z którymi AirCashBack zawarł stosowne umowy (Utwory). Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Utworów bez ponoszenia opłat, ale tylko i wyłącznie dla użytku osobistego i wyłącznie w celu właściwego korzystania z Serwisu, na całym świecie. Użytkowanie Utworów w jakikolwiek inny sposób jest dozwolone jedynie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody udzielonej przez podmiot upoważniony na piśmie, pod rygorem nieważności.

9.2. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do:

a. odsprzedaży i komercyjnego użycia Utworów;
b. tłumaczenia, adaptowania, zmian w układzie graficznym bądź wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Utworów, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące prawo;
c. jakiejkolwiek formy pobierania lub kopiowania Utworów w celu osiągnięcia korzyści przez inny podmiot; lub
d. jakiegokolwiek wykorzystania narzędzi do wydobywania danych dotyczących Serwisu, AirCashBack lub innych Użytkowników.

9.3. Użytkownik poprzez umieszczanie jakichkolwiek Utworów w ramach Serwisu, w szczególności grafik, komentarzy, opinii bądź komunikatów, udziela AirCashBack niewyłącznej, bezpłatnej licencji w zakresie użytkowania, przechowywania, przekształcania, wprowadzania zmian, usuwania lub uzupełniania tych Utworów, jak również licencję na publiczne odtwarzanie, publiczną prezentację, oraz rozpowszechnianie (zwłaszcza w Internecie) tych Utworów, na całym świecie. Te prawa obejmują sublicencję w zakresie uzasadnionym wykonywaniem umowy (włączając w to funkcjonowanie oraz rozwój Serwisu), jak również autoryzację na wykonywanie samodzielnie, lub poprzez podmioty trzecie, praw zależnych, i rozpowszechnianie Utworu w zmienionej formie. W zakresie, w jakim Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania licencji, do których odnosi się niniejszy ustęp, uzyskał on wymienione licencje dla AirCashBack.

X. Ochrona danych osobowych 

10.1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez AirCashBack jako administratora danych osobowych.

10.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych usług, zawarcia umowy dotyczącej obsługi roszczenia oraz dochodzenia roszczenia w imieniu Użytkownika od podmiotu zobowiązanego.

10.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie.

XI. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

11.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

11.2. W celu poinformowania AirCashBack o odstąpieniu, Konsument powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu.

11.3. Użytkownik, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez AirCashBack utraci prawo odstąpienia od umowy, może wyrazić zgodę na wykonanie przez AirCashBack w pełni tej usługi bezpośrednio po zawarciu umowy. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po spełnieniu tego świadczenia.

11.4. Potwierdzenie udzielonej przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika.
Zmiana regulaminu

XII. Zmiana Regulaminu

12.1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 KC.

12.2. AirCashBack zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez AirCashBack lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami biznesowymi, organizacyjnymi, technicznymi lub technologicznymi;
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez AirCashBack dotychczasowych funkcjonalności;
d. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z AirCashBack.

12.3. O każdej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji o zmianie na adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie, o ile Użytkownik w ciągu 15 dni od chwili wysłania informacji o zmianie nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

XIII. Użytkownicy nie będący konsumentami

13.1. Ten punkt Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia dotyczą jedynie Użytkowników, którzy nie są Konsumentami. Ten punkt Regulaminu nie dotyczy jednak również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 odnoszących się również do tych osób (do tych osób odnosi się również punkt XI Regulaminu, tj. prawo odstąpienia od umowy). 

13.2. W wypadku zakupu odpłatnych usług niezbędne jest podanie przez Użytkownika firmy oraz numeru NIP. Brak wskazania numeru NIP na etapie wyboru danej usługi może skutkować brakiem możliwości wystawienia przez AirCashBack faktury VAT, zgodnie z treścią art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

13.3. Użytkownik upoważnia AirCashBack do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej. 

13.4. AirCashBack może rozwiązać umowę (w tym umowę o świadczenie usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną) ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny przez przesłanie oświadczenia w jakiejkolwiek formie.

13.5. AirCashBack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to utratę zysku, o ile szkoda nie została przez niego spowodowana umyślnie. W każdym przypadku ustalenia zakresu odpowiedzialności AirCashBack, bez względu na jej podstawę prawną, zostaje ograniczona do maksymalnej łącznej kwoty 100 PLN.

13.6. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby AirCashBack.

XIV.Postanowienia końcowe


14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z AirCashBack.

14.2. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie jest lub stanie się nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne, fakt ten nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

14.3. Użytkownik nie może przenieść, przekazywać, wykonać cesji na rzecz podmiotu trzeciego lub w inny sposób wypełnić praw i/lub obowiązków wynikających z Regulaminu. Powyższe nie stoi na przeszkodzie do zawarcia umowy cesji przez Użytkownika z AirCashBack w zakresie roszczeń przysługujących Użytkownikowi np. wobec linii lotniczych.

14.4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal obowiązywać. Jeżeli którekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jakaś jego część zostałaby usunięta, część ta uznana zostanie za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal w mocy.

14.5. Regulamin stanowi całość umowy między Użytkownikiem a AirCashBack w związku z korzystaniem z Serwisu i zgłoszeniem roszczenia przez Użytkownika i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tego Serwisu.

14.6. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie a wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Wybór prawa i sądu polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy AirCashBack a Użytkownikiem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

14.7. Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Użytkownikiem a AirCashBack. Zgłoszenie roszczenia w Serwisie oznacza, że Użytkownik zrozumiał i akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu.


Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do KRS pod numer 0000475344 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, kapitał zakładowy 114.800,00 złotych; NIP: 525-256-06-52; REGON: 146758821

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.