Kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z Serwisu lub oferowanych przez nas Usług Elektronicznych, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.

Szanujemy Twoją prywatność i staramy się w takich przypadkach stosować najlepsze praktyki w obszarze przetwarzania Twoich Danych Osobowych - szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanym także jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, z jakich plików cookies korzystamy, jakie są Twoje prawa w tym względzie i jak możesz się z nami w razie potrzeby skontaktować.

Polityka Prywatności i Cookies powstała w celach wyłącznie informacyjnych, co oznacza, że nie jest ona źródłem zobowiązań prawnych zarówno dla Ciebie, jak i dla AirCashBack (nie stanowi umowy). Co za tym idzie, zastrzegamy sobie prawo do poprawiania Polityki Prywatności i Cookies od czasu do czasu. Aktualna wersja Polityki Prywatności i Cookies będzie dostępna w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

SPIS TREŚCI


I. Słowniczek – podstawowe pojęcia. 1
II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 1
III. Jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel, okres i podstawa prawna ich przetwarzania? 2
1. WIZYTY W SERWISIE 2
2. OBSŁUGA ROSZCZEŃ I UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA 2
3. NEWSLETTER 4
4. KONTAKT Z NAMI 4
5. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 5
6. KONKURSY 6
7. RELACJE BIZNESOWE 6
IV. Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych? 8
V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 8
VI. Czym są pliki "cookie" i inne podobne rozwiązania technologiczne? W jaki sposób i w jakim celu z nich korzystamy? 9

 


I. Słowniczek – podstawowe pojęcia

Dane Osobowe - wszystkie odnoszące się do Ciebie informacje, które przetwarzamy. Na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.

Przetwarzanie - wszelkie czynności wykonywane na Danych Osobowych. Na przykład: gromadzenie, przechowywanie, aktualizacja, usuwanie danych.

Wszystkie użyte w Polityce Prywatności i Cookies słowa/terminy pisane z wielkiej litery, niezdefiniowane powyżej, powinny być rozumiane w znaczeniu przypisanym im Regulaminem, chyba, że z kontekstu, w którym zostały użyte, jasno wynika inne znaczenie.

 

II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do KRS pod numer 0000475344 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.800,00 złotych; NIP: 525-256-06-52; REGON: 146758821 (dalej jako „AirCashBack”), adres e-mail: info@aircashback.com.

Możesz też skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@aircashback.com.
 

III. Jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel, okres i podstawa prawna ich przetwarzania?
 

1. WIZYTY W SERWISIE

Kiedy odwiedzasz Serwis, możemy używać plików cookie i innych pokrewnych rozwiązań technologicznych (szczegółowe informacje w pkt VI Polityki Prywatności i Cookies), co pozwala na utrzymanie prawidłowego działania Serwisu, jak również na analizowanie informacji na temat Twojej aktywności w Serwisie. Przetwarzamy te dane, by podnieść jakość oferowanych przez nas usług i usprawnić funkcjonowanie Serwisu. Może się zdarzyć również tak, że pliki cookie (lub podobne) pomagają nam także dostosować treści dostępne za pośrednictwem Serwisu do Twoich zainteresowań (profilowanie). Możemy korzystać z niektórych plików cookie w celu marketingu, zarówno w obrębie Serwisu, jak i w obrębie stron internetowych naszych partnerów biznesowych.

Podstawą prawną dla korzystania z cookies i podobnych technologii jest co do zasady Twoja zgoda.

Podstawą przetwarzania danych zebranych z wykorzystaniem technologii cookies jest natomiast uzasadniony interes nasz lub tzw. „strony trzeciej” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - m.in. potrzeba zapewnienia najwyższej jakości prezentowanych treści, a niekiedy również marketing produktów i usług naszych lub naszych partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych. W zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody maksymalnie do momentu jej odwołania. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy korzystanie z plików cookie i podobnych jest niezbędne dla poprawnego działania Serwisu (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną), kiedy to bazujemy na przepisach prawa oraz odpowiednio na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje Dane Osobowe przetwarzane są wówczas przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.
 

2. OBSŁUGA ROSZCZEŃ I UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA

W celu nawiązania współpracy w zakresie obsługi roszczeń będziemy wymagać podania niektórych Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz informacji niezbędnych dla prawidłowego umocowania nas do działania w Twoim imieniu względem podmiotu zobowiązanego do spełnienia na Twoją rzecz roszczenia (np. linia lotnicza) w tym w ramach postępowania sądowego. Udzielanie wszystkich informacji jest dobrowolne, jednak niektóre dane są konieczne do zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie może oznaczać, że zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe.

Celem, jak również podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - np. obsługa Twoich roszczeń i reprezentowanie Ciebie na etapie przedsądowym i sądowym, w szczególności reprezentowanie Ciebie względem podmiotów trzecich, prowadzenie z nimi korespondencji oraz podejmowanie czynności prawnych względem tych osób na podstawie pełnomocnictw.

Dane Osobowe pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od Ciebie. Może się jednak zdarzyć, że jeśli wyraziłeś zainteresowanie naszymi usługami za Twoim przyzwoleniem Twój numer telefonu, adres email i dane identyfikacyjne zostaną nam przekazane przez inną osobę np. współpasażera lotu, którego dotyczy Twoje roszczenie. W takim przypadku możemy podjąć z Tobą kontakt w celu przedstawienia Ci naszych usług i umożliwienia decyzji dot. naszej współpracy. Kontakt taki podejmujemy jako działanie prowadzące co zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takich przypadkach jeśli zdecydujesz się współpracować z nami (decyzja ta należy zawsze wyłącznie do Ciebie) np. udzielając nam pełnomocnictwa, niniejsza informacja w punkcie 2 polityki prywatności dotyczy także Ciebie.

Prosimy, abyś pamiętał, że jeśli udzielasz nam pełnomocnictwa np. jako rodzic lub opiekun prawny innej osoby, informacje z niniejszego dokumentu dotyczą zarówno podanych przez Ciebie Danych Osobowych takiej osoby (prosimy, abyś zapoznał się z niniejszym dokumentem z perspektywy ochrony interesów i praw reprezentowanej przez Ciebie osoby), jak również Twoich Danych Osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, np. wykazania prawidłowego umocowania do działania w celu zyskania roszczenia przed kontrahentem lub przed sądem.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu działań marketingowych np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu profilowanie (podstawa prawna tych działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów).

Możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wykrywania jakichkolwiek zagrożeń dotyczących prywatności, oszustw i innego działania w złej wierze, oraz zapobiegania im oraz w celu ustalenia, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Po tym czasie zostaną one usunięte, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia obowiązków prawnych.

Jeśli jesteś naszym aktualnym lub potencjalnym klientem będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe minimum przez okres obowiązywania umowy lub okres niezbędny do jej zawarcia, a następnie przez okres maksymalnie: dla aktualnych klientów: 10 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyliśmy świadczyć dla Ciebie usługi; dla potencjalnych klientów: 2 lat od ostatniego kontaktu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.


Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.
 

3. NEWSLETTER

Możemy przesyłać Ci informacje handlowe o nas i naszych usługach (lub naszych partnerach) poprzez wybrany kanał komunikacji, ale wyłącznie po Twojej uprzedniej zgodzie, także dostosowywane do Twoich zainteresowań w oparciu profilowanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest uzasadniony interes nasz lub naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - cele marketingowe nasze lub strony trzeciej.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać także w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać przez okres, w którym będą one niezbędne do prowadzenia naszych działań marketingowych, chyba, że wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania, dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego lub z czasu trwania i rozliczenia postępowania sądowego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.
 

4. KONTAKT Z NAMI

Kiedy kontaktujesz się z nami, np. przy użyciu e-maila, dostępnych formularzy, mediów społecznościowych itp., przykładami Danych Osobowych, które możemy przetwarzać są: Dane Osobowe, które Cię identyfikują (np. adres e-mail, numer IP itp.), metadane dotyczące kontaktu (np. data kontaktu, czas trwania naszej rozmowy), a także treść naszej komunikacji (np. treść e-maili). Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, polepszenia naszej komunikacji, podniesienia jakości obsługi klienta, jak również w celach marketingowych. Cel przetwarzania zależy od celu naszej komunikacji, stąd niekiedy Twoje Dane Osobowe będą służyły do zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy, a jeśli łączy nas już umowa – zapewnienia Ci odpowiedniej opieki w ramach naszej współpracy (np. rozpatrzenie Twojej reklamacji).

W takich przypadkach podstawa prawna przetwarzania zależna jest od kontekstu komunikacji. Jeśli kontaktujesz się z nami jedynie w celu zdobycia ogólnych informacji, np. dotyczących Serwisu, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, opierając się o nasz uzasadniony interes (wynikający ze wspomnianych wyżej celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednakże w przypadku, gdy Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia umowy, właściwą podstawą prawną dla przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeśli łączy nas już umowa, a kontaktujesz się z nami w sprawie jej wykonywania, podstawą naszych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać także w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Jeśli Twoje Dane Osobowe zostały zgromadzone jedynie w związku z naszą aktualną komunikacją, możemy przetwarzać je, w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku dni do kilkunastu miesięcy (bardziej szczegółowe zapytania oraz rozmowy, które mogą być istotne dla naszego kontaktu w przyszłości).

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez media społecznościowe, z których możesz korzystać kontaktując się z nami, opisane są w ich politykach prywatności. Przykładowo, informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych przez serwis Facebook znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.
 

5. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje Dane Osobowe, w tym te które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
1. Umożliwienie Ci aktywności na profilu, efektywne prowadzenie naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w tym naszych partnerów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;

2. Działania marketingowe Administratora lub naszych partnerów np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich potrzeb w oparciu o profilowanie. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora naszych lub partnerów);
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.
 

6. KONKURSY

W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. Przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z nami przystępując do konkursu;

2. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3. Działania marketingowe Administratora lub naszych partnerów np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich potrzeb w oparciu o profilowanie. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora naszych lub partnerów);
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – w zakresie dotyczącym zwycięzców) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.

7. RELACJE BIZNESOWE

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe gdy: 

- jesteś naszym potencjalnym albo faktycznym dostawcą lub kontrahentem, lub 
- jesteś zainteresowany naszą działalnością (np. jako media);
- działasz w imieniu któregoś z powyższych podmiotów, w tym jesteś jego pracownikiem lub współpracownikiem.

Twoje Dane Osobowe mogą być więc przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami:
- jeśli udostępniłeś nam swoje dane osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie);
- w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, w tym, gdy Twoje dane osobowe zostały ujawnione nam jako kontaktowe w celu realizacji umów;
- gdy pozyskaliśmy Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. od firmy, z którą współpracujesz, a która jest naszym kontrahentem / klientem, czy też z ogólnodostępnych portali branżowych).

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – obejmuje on przede wszystkim treść dokumentów, korespondencji/komunikacji oraz ewentualnie inne informacje, które pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych, profesjonalnych źródeł (np. portale branżowe).

Są to w szczególności:
- imię i nazwisko,
- informacje dotyczące aktywności zawodowej, w tym miejsce pracy, stanowisko lub dział, uprawnienia zawodowe;
- dane teleadresowe, w tym adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

Powyższe dane osobowe pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie lub od innych osób, np. od Twoich pracodawców / zleceniodawców, czy ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawieraną z Tobą umową, celem przetwarzania jest dążenie do jej zawarcia oraz wykonania. Podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli kontaktujesz się z nami we własnym imieniu, w tym np. przekazałeś/aś nam swoją wizytówkę z prośbą o przesłanie określonych informacji, przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na zapytanie lub zrealizowanie innych działań, na które się zgodziłeś. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na tej podstawie.

Jeżeli działasz w imieniu naszego klienta lub dostawcy lub innego podmiotu, przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania kontaktu, w kontekście w jakim występujesz w imieniu podmiotu trzeciego, a także zawarcia lub realizowania umowy z tym podmiotem trzecim lub zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w imieniu którego działasz, w tym zawieranie i realizowanie z nim odpowiednich umów, a także intencja budowania naszego pozytywnego wizerunku.

Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub ew. adres e-mail, mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. podziękowania lub pozdrowienia świąteczne). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji i budowania pozytywnego wizerunku.

Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu:
- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- wypełniania obowiązków prawnych administratora (np. podatkowych, księgowych), podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie realizacja obowiązków prawnych nałożonych na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do celów związanych z naszą współpracą, np. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. To oznacza, że ich niepodanie może niekiedy stanowić podstawę do odmowy nawiązania współpracy bądź do podjęcia przez nas kroków prawnych w celu rozwiązania ewentualnej umowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Po tym czasie zostaną one usunięte, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia obowiązków prawnych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.


IV. Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych otrzymują podmioty, które wspierają nas w prowadzeniu Serwisu na podstawie odpowiednich umów, np. podmioty świadczące usługi IT lub dostarczające narzędzia umożliwiające naszą komunikację, prowadzenie kampanii marketingowych, nasi doradcy, w tym prawni, podmioty świadczące usługi księgowe i obsługujące płatności, oraz podmioty, które wspierają nas w realizowaniu na Twoją rzecz usług obsługi roszczeń, np. radcowie prawni i adwokaci. Odbiorcami mogą być także spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

Wszystkie te podmioty mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych dla ich działań.

Niektóre z podmiotów dostarczających nam rozwiązania mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku transferu danych poza EOG stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa, w tym np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa poza EOG, kontaktując się z nami.
 

V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail wskazany w słowniczku wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniu poprzedzającym stanowią jedynie zalecenie, a nie wymóg. Zwrócenie się z żądaniem w inny sposób nie prowadzi do utraty praw wymienionych poniżej.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo do:

a. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
c. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyłeś(-aś) Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
d.  cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Oczywiście, jeśli chcesz zgłosić uwagi na temat sposobu, w jaki działamy, zachęcamy Cię do uprzedniego kontaktu z nami.
g. Listę lokalnych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.


VI. Czym są pliki "cookie" i inne podobne rozwiązania technologiczne? W jaki sposób i w jakim celu z nich korzystamy?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które zapisują się na Twoim urządzeniu w czasie, gdy odwiedzasz Serwis i np. przechowują informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu. Używamy plików cookie i innych rozwiązań technologicznych, aby rozpoznawać Cię jako powracającego Użytkownika, by podnieść jakość naszej obsługi oraz by zbierać dane statystyczne, a także dla celów marketingowych. Przetwarzamy je także, by analizować popularność i efektywność naszych ofert.

Stosowana przez nas technologia plików cookie (lub o zbliżonej funkcjonalności) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis. Pamiętaj, że poniższe informacje odnoszą się do osób, które korzystają z Serwisu.

Informacje zgromadzone w plikach cookie nie zawsze stanowią Dane Osobowe w rozumieniu RODO. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy wypełnieniu formularzy), a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszego Serwisu, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jego funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi.

Informację, która precyzyjnie wyjaśnia naszym Klientom z jakich konkretnie plików cookie korzystamy i do jakich celów, przekazujemy zawsze podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie.

W Serwisie korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce.

W zależności od przypadku możemy korzystać w szczególności z następujących typów plików cookie:
a. technicznych - konieczne dla poprawnego działania Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu; te pliki cookie nie są używane do śledzenia odwiedzających Serwis;
b. analitycznych/wydajnościowych - używane do analizy Twojego zachowania w ramach Serwisu, dla celów statystycznych i analitycznych; pomagają nam w osiąganiu naszych uzasadnionych celów dot. poprawy sposobu, w jaki funkcjonuje nasza strona; przykładowo, poprzez zapewnienie Użytkownikom możliwości znalezienia w łatwy sposób tego, czego poszukują;
c. marketingowych - używane do analizowania Twojego zachowania; dostarczają informacje pozwalające na Twoją identyfikację, w tym w celach marketingowych w ramach stron internetowych podmiotów trzecich; będziemy korzystać z tych informacji, uwzględniając Twoje wybory i preferencje, by uczynić naszą stronę bardziej dopasowaną do Twoich potrzeb. Możemy także udostępnić te informacje podmiotom zewnętrznym w tym celu.

Szczegółowy opis plików cookies, z jakich korzystamy (w tym dostawca, rodzaj pliku, cel korzystania z niego), znajduje się poniżej. 
 

Nazwa

Typ

Czy niezbędny?

Cel

Okres przechowywania

Dostawca

acb-cookie-info

 Techniczne

niezbędny

Wyświetlanie komunikatu o cookie

6M

Wewnętrzne

i18n_redirected

Techniczne

niezbędny

Przekierowanie na wcześniej wybrany język

12M

Wewnętrzne

ln_or

Analityczne/Marketingowe

opcjonalny

Zbieranie danych statystycznych

24H

WewnętrzneMoże się zdarzyć, że współpracujemy z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) lub analitycznej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Twoim urządzeniu, może zapisywać również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność, które mogą stać się administratorem Twoich Danych Osobowych (są to tzw. third party cookies – czyli pliki cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Tobie wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Twoim indywidualnym potrzebom. Uważamy, że wyświetlanie spersonalizowanej informacji może być dla Ciebie bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z Twoimi potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z nami dostarczają treści reklamowe dla Ciebie.

Lista third party cookies oraz podmiotów, które je dostarczają, wraz z informacją o politykach prywatności tych podmiotów, znajduje się poniżej:
 

Nazwa

Typ

Czy niezbędny?

Cel

Okres przechowywania

Dostawca

_dc_gtm_UA-43314647-6

Analityczne

opcjonalny

Zliczanie zapytań do usługi

1h

Google Analytics

_dc_gtm_UA-97436296-1

Analityczne

opcjonalny

Zliczanie zapytań do usługi

1h

Google Analytics

_fbp

Analityczne/Marketingowe

opcjonalny

Identyfikator użytkownika

3m

Facebook Ads

_fbc

Marketingowe

opcjonalny

Identyfikator kliknięcia użytkownika

24m

Facebook Ads

_ga

Analityczne

opcjonalny

Identyfikator użytkownika

13m

Google Analytics

_ga_BJZ6QHYEPV

Analityczne

opcjonalny

Identyfikator sesji użytkownika

13m

Google Analytics

_ga_KRWPW90G16

Analityczne

opcjonalny

Identyfikator sesji użytkownika

13m

Google Analytics

_gcl_au

Analityczne/Marketingowe

opcjonalny

Śledzenie konwersji

3m

Google Adsense

_gid

Analityczne

opcjonalny

Zliczanie odsłon użytkownika

24h

Google Analytics

_hjAbsoluteSessionInProgress

Analityczne

opcjonalny

Identyfikator sesji użytkownika

1h

Hotjar

_hjFirstSeen

Analityczne

opcjonalny

Czas pierwszej sesji użytkownika

30m

Hotjar

_hjIncludedInSessionSample_475889

Analityczne

opcjonalny

Próbkowanie danych

1h

Hotjar

_hjSession_475889

Analityczne

opcjonalny

Identyfikator sejis użytkownika

90m

Hotjar

_hjSessionUser_475889

Analityczne

opcjonalny

Identyfikator uzytkownika

12M

Hotjar

_uetsid

Analityczne/Marketingowe

opcjonalny

Identyfikator sesji użytkownika

24h

Bing Ads

_uetvid

Analityczne/Marketingowe

opcjonalny

Identyfikator użytkownika

13M

Bing Ads


Korzystamy z narzędzia Google Analytics. Dostawcą jest Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu dalszej optymalizacji Strony.

Cel i zakres gromadzenia danych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez administratora Google, ale też prawa, które Ci przysługują w zakresie Twoich danych oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google, z którą możesz się zapoznać tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Ww. podmioty, w związku ze stosowaniem w Serwisie własnych plików cookies, mogą stać się administratorami Twoich Danych Osobowych. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.


Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności i Cookies: [04.09.2023]