Regulament

Citește regulamentul și devino clientul nostru

light

Regulament privind prestarea de servicii

 

I. Dispoziții generale

1.1. Prezentul regulament (în continuare „Regulament”) stabilește principiile de utilizare de către Utilizatori a service-ului de internet care cuprinde în special softul disponibil la pagina de internet www.AirCashBack.com (în continuare: „Service” sau „Service de internet”).

1.2. Proprietarul service-ului este AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AirCashBack Poland societate cu răspundere limitată) cu sediul social în Varșovia, strada Tytusa Chałubińskiego 8, înregistrată în KRS (Registrul Juridic Național) cu numărul 0000475344 de către Tribunalul Regional pentru orașul capitală Varșovia din Varșovia, cu capital social de 90.000,00 zloți; CUI: 525-256-06-52; REGON: 146758821 (în continuare „AirCashBack”)

1.3. Utilizator, în sensul Regulamentului, este orice entitate care utilizează în orice fel Service-ul sau Serviciile, dar și o entitate care a încheiat sau încheie un contract de prestări Servicii precum și o entitate, în numele căruia și pentru care a fost încheiat contractul și entitatea despre care este vorba la pct. 5.2.2.

1.4. Prin intermediul Service-ului AirCashBack prestează servicii (în continuare: „Servicii”) care constau în special din verificarea conformității pretențiilor cu hotărârea UE 261/2004 a Parlamentului European și Consiliului din data de 11 februarie 2004, care stabilește principiile unitare privind despăgubirile și suportul acordat pasagerilor în cazul refuzului îmbarcării sau anulării sau întârzierii mari a zborurilor (în continuare „Hotărâre”), support în obținerea plății despăgubirii de către entitatea obligată în acest sens (în continuare „Entitatea obligată”) în temeiul Hotărârii.

1.5. Utiizând Service-ul Utilizatorul își exprimă acordul față de toate dispozițiile Regulamentului. Pentru a putea utiliza Service-ul Utilizatorul trebuie să fie persoană majoră, deci peste 18 ani, de aceea Utilizatorul trebuie să garanteze că folosindu-l îndeplinește această cerință. În situația în care Utilizatorul face cerere în numele unor terți, el va răspunde că este împuternicit pentru reprezentare de către acești terți.

1.6. AirCashBack își rezervă dreptul de a limita accesul la Serviciile selectate oferite prin intermediul Service-ului pentru Utilizatorii care încalcă dispozițiile prezentului Regulament.

II. Principiile privind accesul la Service și cerințele tehnice

2.1. Accesul la partea general accesibilă a Service-ului îl au toți utiizatorii rețelei de Internet fără necesitatea de a îndeplini vreo formalitate.

2.2. AirCashBack își rezervă dreptul de a separa resursele Service-ului la care nu vor avea acces complet Utilizatorii. AirCashBack își rezervă dreptul de a înceta total sau parțial prestarea de servicii.

2.3. Utilizarea Service-ului este posibilă cu condiția îndeplinirii de către sistemul teleinformatic al Utilizatorului unor cerințe tehnice minime.

2.4. AirCashBack nu răspunde pentru problemele tehnice sau limitările tehnice care apar în echipamentul computerizat folosit de către Utilizator care face imposibilă sau îngreunează Utilizatorului folosirea Service-ului și Serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

III. Principii generale privind utilizarea Service-ului și Serviciilor

3.1. Utilizatorul se obligă să utilizeze Service-ul conform Regulamentului, legislației în vigoare, principiilor generale privind utilizarea rețelei de Internet precum și scopurilor creării Service-ului de internet, în special privind neîncălcarea drepturilor terților și a drepturilor și intereselor AirCashBack.

3.2. Utilizatorul este în special obligat să:

a) utilizeze Service-ul într-un mod ca să nu îi perturbe funcționarea, în special prin utilizarea unui anumit soft sau aparatură,

b) nu întreprindă acțiuni ca de ex.: trimiterea și/sau amplasarea în Service de informații comerciale necomandate (așa numitul spam); înregistrarea multiplă a Utilizatorului în Service; utilizare conturilor altor Utilizatori sau punerea contului personal la dispoziția altor Utilizatori; acțiuni informatice sau alte acțiuni care au ca scop aflarea parolelor altor Utilizatori,

c) folosească Service-ul într-un mod care să nu creeze greutăți altor Utilizatori și firmei AirCashBack respectând bunurile personale ale acestora (inclusiv dreptul la confidențialitate) și toate drepturile lor legale.

3.3. Utilizatorul nu are dreptul să multiplice, să modifice, să intervină în înregistrările informatice și privind închirierea, arendarea sau altor forme de transmitere ale Service-ului de internet împreună cu date pe care acesta le conține. Utilizatorul de asemenea nu are dreptul să pună la dispoziția cuiva Service-ul de internet sau datele conținute de acesta de pe serverele ftp, http, pe paginile www precum și prin intermediul altor mecanizme și aparatură cu ajutorul cărora ar fi ele disponibile pentru alte persoane decât Utilizatorul.

3.4. Utilizatorul nu poate distribui Service-ul de internet și nici introduce în rulaj nici parțial și nici în totalitate.

3.5. Utilizatorul nu poate folosi Serviciile:

- într-un mod neconform caracterului și destinației Serviciilor,

- într-un mod care duce la comitarea de infracțiune în sensul normelor legale în vigoare,

- într-un mod care afectează integralitatea Service-ului sau sistemului informatic AirCashBack,

- în contradicție cu dispozițiile Regulamentului și legislației în vigoare.

3.6. AirCashBack posedă toate drepturile, în special drepturile de autor în raport cu Service-ul de internet precum și structura bazelor de date conținute de acesta. Service-ul precum și softul acestuia împreună cu documentația sunt date protejate prin legislația polonă și normele convențiilor internaționale, cu toate consecințele care rezultă din acestea.

3.7. Utilizatorului este interzisă orice activitate care are ca scop colectarea de informații privind Service-ul fără obținerea de la AirCashBack a acordului scris prealabil.

3.8. Utilizatorului este interzisă folosirea Service-ului în scopul transmiterii sau trimiterii de informații comerciale sau de marketing necomandate.

3.9. AirCashBack nu garantează corectitudinea informațiilor conținute de Service. Nu garatează de asemenea că materialul aflat pe pagina de internet este actualizat sau disponibil. AirCashBack nu acordă niciun fel de garanții privind pagina și utilizarea acesteia incluzând aici garanțiile implicite legale privind calitatea, diligența și abilitățile.

IV. Procedura de deservire a pretențiilor

4.1. Formularul de înregistrare al pretenției este disponibil fără obligații și nu poate fi tratat ca un contract sau invitație pentru a încheia un contract. În momentul prezentării pretenției Utilizatorul garantează că este împuternicit pentru a încheia contractul cu AirCashBack.

4.2. Momentul încheierii Contractului este considerat momentul în care, după verificarea pretenției, AirCashBack primește pretenția Utilizatorului prin trimiterea unui feedback sau începe să acționeze în numele acestuia. AirCashBack își rezervă dreptul de a refuza primirea pretenției fără să prezinte cauzele refuzului.

4.3. Datele necesare pot fi introduse prin intermediul paginii: www.AirCashBack.com.

4.4. In momentul primirii copiei procurii pentru a începe acțiuni în numele Utilizatorului, AirCashBack va începe acțiunile necesare pentru acoperirea pretențiilor Utilizatorului.

4.5.1 Contractul este încheiat pe perioada necesară pentru execuția în totalitate a beneficiilor cuvenite Utilizatorului pe care acesta le-a prezentat.

4.5.2 AirCashBack se obligă ca în cadrul contractului încheiat să:

a)  înceapă acțiuni în vederea stabilirii entității răspunzătoare și obligate pentru acoperirea daunei,

b) trimită somație de plată către entitatea obligată să remedieze dauna,

c) în cazuri justificate să înceapă și să desfășoare proceduri juridice sau administrative care au ca scop obținerea confirmării obligației entității de a remedia dauna,

d) în cazuri justificate să desfășoare acțiuni care să ducă la executarea de la entitatea obligată să remedieze dauna la remedierea daunei care dă beneficiarului beneficii privind despăgubirea.

4.5.3 Ca moment al execuției serviciului se consideră momentul în care AirCashBack a obținut beneficiul pentru Utilizator de la Entitatea Obligată sau a obținut decizia care indică lipsa temeiului cererii de despăgubire sau decizia privind ineficiența execuției sau o altă decizie echivalenta.

4.5.4 Utilizatorul este autorizat  să rezilieze contractul în cauză din princini importante, dar în această situație este obligat să returneze firmei AirCashBack cheltuielile suportate de către acesta pe care AirCashBack le-a efectuat în scopul execuției corecte a contractului și să achite parte a remunerației care corespunde efortului depus și timpului de lucru AirCashBack.

4.6. Dacă Entitatea Obligată nu achită despăgubirea și nici nu depune o ofertă acceptabilă în domeniul stabilit de către AirCashBack, atunci AirCashBack este autorizată de a începe procedurile în instanțăsau administrative având ca scop achitarea despăgubirii cuvenite. Utilizatorul își exprimă acordul ca AirCashBack să semneze orice înțelegeri în afara instanței sau în instanță în numele lui, alegerea tipului de beneficiu pe care Entitatea Obligată trebuie să îl îndeplinească precum și valoarea beneficiului.

4.7. Încheierea unei înțelegeri cu entitatea obligată la fiecare etapă a dosarului, trimiterea dosarului în instanță sau spre procedură administrativă contra entității obligate, folosirea mijloacelor rechizitorii care îi revin în procedurile din instanță sau administrative, după analizarea și stabilirea posibilitățilo precum și a justificării unor asemena acțiuni, nu necesită acordul Clientului.

4.8. Clientul împuternicește Prestatorul pentru ca acesta să încredințeze execuția prezentului contract în totalitate sau parțial persoanelor sau entităților colaboratoare, în special avocaților sau consilierilor juridici.

4.9. În cazul necesității de a emite o procură separată privind reprezentarea în instanță, Utilizatorul este obligat să acorde această procură.

4.10.  Toate costurile juridice în legătură cu eventuala procedură juridică în instanță vor fi achitate pentru Utilizator și în numele acestuia de către AirCashBack. În cazul în care hotărârea judecătorească conține obligația la plată a despăgubirii sau alte beneficii în favoarea Utilizatorului, AirCashBack are dreptul la: rambursarea  tuturor costurilor juridice suportate în numele Utilizatorului, costurile de reprezentare acordate de către instanță.

V. Costuri și taxe

5.1. Depunerea pretenției este gratis.

5.1.1. Depunerea pretenției altfel decât prin formularul electronic aflat pe pagina www.aircashback.com  duce la calcularea unei taxe suplimentare de 50 (în cuvinte:cincizeci) zloți  plus TVA în valoare de 11,50 (în cuvinte:unsprezece zloți cincizeci groși) zloți deci un total de plată de 61,50 (în cuvinte:șaizeci și unu de zloți cincizeci de groși) zloți, cu care sumă va crește remunerația despre care este vorba la punctul 5.2.1.

5.2.1. AirCashBack are dreptul la o remunerație de 20,33 % net plus TVA în vigoare, adică 25 % brut (în cuvinte:douăzeci și cinci la sută brut) din valoarea beneficiilor, disconturilor, rabatului,voucherelor, dobânzilor, etc. obținute de către Utilizator. AirCashBack are dreptul de a reține voucherul până la momentul achitării comisionului integral în favoarea AirCashBack.

5.2.2.

În cazul în care Utilizatorul transmite AirCashBack numărul activ de telefon al altei persoane care nu este încă client AirCashBack, dar care este interesată să verifice pretenția sa privind obținerea de despăgubiri și pretențiile acelei persoane vor fi pozitiv verificate, atunci Utilizatorul are dreptul la o remunerație conform criteriilor de mai jos:

Nr contacte din zborul respectiv                Suma

De la 2 la 5 contacte inclusiv                 100 RON

Peste 5 contacte                                         150 RON

Peste 10 contacte                                       200 RON

Peste 20 de contacte                                 250 RON

Peste 30 de contacte                                 300 RON

Peste 40 de contacte                                 350 RON

Peste 50 de contacte                                 400 RON

Peste 60 de contacte                                 450 RON

Peste 70 de contacte                                 500 RON

Peste 80 de contacte                                 550 RON

Peste 90 de contacte                                 600 RON

Peste 100 de contacte                               650 RON

5.3. AirCashBack lizatorului beneficiile obținute după deducerea prealabilă a remunerației cuvenite AirCashBack în decurs de 21 de zile lucrătoare de la primirea și verificarea acestora, prin virament bancar în contul indicat de către Utilizator. Toate costurile viramentului sunt acoperite de către Utilizator.

5.3.1. Independent de valută, în care beneficiilor vor fi achitate de către transportator, AirCashBack va achita Utilizatorului beneficiul despre care este vorba la pct. 5.3., în zloți polonezi (PLN), schimbați în temeiul cursului mediu al Băncii Naționale Poloneze pentru valuta în care a fost achitat beneficiul din ziua anterioară primirii beneficiului de la transportator.

5.3.2. AirCashBack înainte de a achita Utilizatorului remunerația despre care este vorba la pct. 5.2.2, își rezervă dreptul de a verifica dacă datele de contact transmise de către Utilizator nu existau anterior în baza de date AirCashBack. Înainte de achitarea remunerației Utilizatorul este obligat să pună la dispoziție datele necesare pentru efectuarea decontărilor în domeniul impozitelor cu organul fiscal competent.

5.4. În situația în care Utilizatorul primește despăgubirea direct de la Entitatea Obligată sau firma care îl reprezintă pe acesta, Utilizatorul se obligă să informeze imediat despre acest fapt firma AirCashBack și să îi achite acesteia plata pentru serviciu în valoare de 25% brut din suma despăgubirii primite în decurs de 14 zile lucrătoare de la primirea despăgubirii.

5.5. În cazul în care plata nu a fost efectuată de către Utilizator în decursul a 14 zile lucrătoare de la data primirii despăgubirii direct de la Entitatea Obligată,sau firma care o reprezintă,remunerația cyvenită va crește până la 30% net plus TVA adică 36,9 % brut (în cuvinte:treizeci și șase procente și nouă zecimi procent brut) din valoarea pretenției înregistrate.

5.6. Utilizatorul va acoperi toate costurile rezultate din conversia valutară a Euro într-o altă valută.

VI. Drepturi și obligații

6.1. Utilizatorul declară că a luat la cunoștință oferta de servicii AirCashBack. Utilizatorul ca consumator care a încheiat un contract în afara sediului întreprinderii în baza Legii privind protecția anumitor drepturi ale consumatorilor precum și privind răspunderea pentru daune cauzate de un produs periculos din data de 2 martie 2000 [M.O. nr 22 poz. 271 cu modificările ulterioare] poate rezilia contractual fără a prezenta cauza, doar prin depunerea unei declarații corespunzătoare în scris în termen de 14 zile de la încheierea prezentului contract. Utilizatorul declară că împreună cu acceptarea Regulamentului a primit și model de renunțare la contract.

6.2. În scopul executării eficiente a plății despăgubirii, este absolut necesară colaborarea din partea Utilizatorului. Asta înseamnă necesitatea de a transmite AirCashBack informații complete și exacte din momentul împuternicirii AirCashBack de a reprezenta Utilizatorul și pe toată durata procedurii juridice.

6.3. Utilizatorul este obligat să achite în favoarea AirCashBack despăgubirea în situația în care ca efect al furnizării de date incomplete sau inexacte pretențiile trimise spre soluționare pe cale juridică sau administrativă nu vor fi luate în considerare ca efect al furnizării de date incomplete sau inexacte.

6.4. În cazul primirii de la Entitatea Obligată, după semnarea contractului cu AirCashBack, plății direct sau primirii despăgubirii în altă formă ca de ex. voucher, Utilizatorul are obligația de a se contacta imediat cu AirCashBack.

6.5.1. După încheirea contractului cu AirCashBack Utilizatorul este obligat să înceteze orice negocieri cu respectivele Entități Obligate sau cu entități care le reprezintă pe acestea.

6.5.2. Încheierea de către Utilizator a oricărei înțelegeri cu Entitatea Obligată, cu omiterea informării AirCashBack, nu exonerează Utilizatorul de obligația de a se deconta cu AirCashBack conform principiilor stabilite la punctul 5.2.1. În situația acceptării de către Utilizator a beneficiilor de o valoare mai mica decât rezultată din Hotărâre, AirCashBack are dreptul la remunerația stabilită la punctul 5.2.1 calculată în baza beneficiului cuvenit conform Hotărârii. Utilizatorul este obligat să achite remunerația în termen de 14 zile (od tlumacza: zile lucrătoare sau în general???) de la data încheierii înțelegerii.

6.6. După încheierea de către Utilizator a contractului cu AirCashBack, Utilizatorul nu poate încredința executarea parțială sau totală a activităților legate de soluționarea pretențiilor cuprinse în acest contract altei entități în perioada de validitate a contractului.

6.7. Utilizatorul este obligat să ramburseze AirCashBack costurile și recompensarea în legătură cu transmiterea de date, informații sau documente false sau acțiuni false.

6.8. Utilizatorul este obligat să ramburseze AirCashBack costurile și daunele suportate rezultate din răspunderea AirCashBack față de terți din cauza transmiterii de date, documente sau informații false.

6.9. Utilizatorul este obligat să acopere toate costurile, costurile procedurale, costurile de reprezentare  (independent de acordarea lor de către organul competent) și taxele suportate de către AirCashBack în situația în care nu a informat despre încheierea unei înțelegeri cu Entitatea Obligată și de asemenea nu a informat despre primirea beneficiilor în situația despre care este vorba la punctul 5.4

6.10. Utilizatorul își exprimă acordul pentru deducerea din plățile cuvenite lui a tuturor datoriilor față de AirCashBack, în special acele datorii despre care este vorba la punctele 5.1.1, 5.2.1, 5.4, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.9

VII. Limitarea și Excluderea

7.1. AirCashBack nu răspunde în special pentru: pierderi rezultate din furnizarea către AirCashBack a unor informații sau documente inexacte, false, pierderi materiale, incluzând aici  pierderea sau micșorarea profitului, venitului brut, venitului net, producției, economiilor prognozate, contactelor sau posibilităților de business; pierderea sau deteriorarea oricăror date, baze de date sau soft, pierderi sau daune indirecte sau secundare. 

7.2. În cazul încălcării Regulamentului de către Utilizator, AirCashBack este autorizată pentru a suspenda accesul la pagina de internet, de a bloca accesul la pagina de internet, de a bloca accesul în baza adresei IP a utilizatorului și/sau de a începe acțiune în instanță contra Utilizatorului.

VIII. Reclamații

8.1. Toate reclamațiile în legătură cu prestarea prin intermediul Service-ului de servicii trebuie depuse pe adresa AirCashBack indicată pe pagina www.AirCashBack.com 

8.2. Reclamația depusă de către Utilizator în legătură cu execytarea defectuoasă sau lispa executării Serviciilor de către AirCashBack trebuie să fie radactată în scris și să conțină:

a) datele Utilizatorului într-un mod care să faciliteze identificarea acestuia,

b) obiectul reclamației,

c) circumstanțele care justifică reclamația.

8.3. Din domeniul reclamației sunt excluse următoarele defecte și incorectitudini în legătură cu utilizarea Serviciului, rezultate din:

a) erorile sau greșelile Utilizatorului,

b) funcționarea incorectă a browser-ului sau conexiunilor de telecomunicații,

c) posedarea de către Utilizator a unor conexiuni de telecomunicații cu  capacitate și cu bit rate prea scăzute,

d) acțiunile unor terți pentru care AirCashBack nu este răspunzător.

8.4. AirCashBack soluționează reclamația în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia, apoi va trimite Utilizatorului răspuns care indică soluționarea reclamației împreună cu justificarea.

8.5. În situația în care datele sau informațiile prezentate în reclamație necesită completare, AirCashBack va cere înainte de soluționarea reclamației completarea acesteia. Durata completării reclamației de către Utilizator prelungește durata de soluționare a reclamației

8.6. În cazul în care reclamația nu poate fi soluționată în termenul stabilit la al. 8.4, AirCashBack va informa Utilizatorul în acest sens, prezentând cauza prelungirii termenului precum și termenul prevăzut pentru acordarea răspunsului.

IX. Dispoziții finale

9.1. Regulamentul intră în vigoare la data publicării în Service și din acea zi va fi aplicabil în cadul contractelor încheiate cu AirCashBack.

9.2. AirCashBack are dreptul să modifice unilateral Regulamentul. Modificările Regulamentului intră în vigoare după trecerea a 7 zile de la amplasarea Regulamentului modificat în Service.

9.3. Dacă orice dispoziție din Regulament este sau devine invalidă, ilegală sau neexecutabilă, acest fapt nu poate influența în niciun fel validitatea celorlalte dispoziții ale Regulamentului. 

9.4. Utilizatorul își exprimă acordul în legătură cu orice transmitere, transfer, cesiune sau altă formă de realizare a drepturilor și/sau obligațiilor AirCashBack rezultate din Regulament fără informarea în prealabil a Utilizatorului.

9.5. Utilizatorul nu poate transmite, transfera, cesiona sau realiza în alt mod drepturile și/sau obligațiile rezultate din Regulament.

9.6. Dacă oricare dintre dispozițiile Regulamentului va fi declarată de către orice instanță sau alt organt competent ca fiind neconformă legii și/sau nu este executabilă, celelalte dispoziții ale Regulamentului vor fi în continuare în vigoare. Dacă oricare dispoziție neconformă legii și/sau inexecutabilă ar fi conform legii și executabilă, dacă vreo parte a acestei dispoziții ar fi eliminate, acea parte va fi considerate ca fiind radiate, iar restul dispoziției va fi validă în continuare.

9.7. Regulamentul reprezintă în totalitate contractul dintre Utilizator și AirCashBack în legătură cu utilizarea Service-ului și înregistrarea pretenției de către Utilizator și înlocuiește toate celelalte contracte în raport cu utilizarea acestui Service.

9.8. Regulamentul este supus legislației poloneze, iar toate litigiile legate de Regulament vor fi soluționate de instanțele poloneze.

9.9. Regulamentul reprezintă Contractul dintre Utilizator și AirCashBack. Înregistrarea pretențiie în Service înseamnă că Utilizatorul a înțeles și acceptă toate dispozițiile Regulamentului.

Loader AirCashBack