News

Bądź na bieżąco dzięki naszemu mikroblogowi

light

Będzie trudniej o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

2017-08-21

Zapoznaliśmy się z nowelizacją przepisów prawa lotniczego, nad którą pracuje Ustawodawca. Czy i jak wpłynie ona na możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowań przez poszkodowanych pasażerów? Zapraszamy do lektury.

Kilka dni temu w prasie pojawiła się informacja, która zapewne dotarła już do części naszych klientów: http://daa.pl/AsS

Pracownicy AirCashBack dokonali analizy proponowanych zmian w przepisach, zadając sobie pytanie: Jak zmiany, w razie ich wejścia w życie, wpłyną na możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowań przez pasażerów opóźnionych i odwołanych lotów? Oto wnioski:

W obecnym stanie prawnym (art 205b prawa lotniczego, aktualnie obowiązującego) Urząd Lotnictwa Cywilnego w odpowiedzi na skargę pasażera wydaje decyzję administracyjną, z którą poszkodowany - w razie jej nieuszanowania przez linie lotnicze - może wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie jej klauzuli wykonalności i następnie wszcząć egzekucję komorniczą.

Projekt zmian w przepisach zakłada likwidację postępowań administracyjnych przed ULC w takiej formie jaka stosowana jest obecnie i zastąpienie jej postępowaniem mediacyjnym. Autor proponowanych zmian argumentuje to następująco: 

"(...)aktualnie obowiązujący model skargowości powoduje, iż toczy się wiele postępowań administracyjnych dotyczących tego samego stanu faktycznego i prawnego"

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach prawników AirCashBack, w naszej opinii jest to stwierdzenie nieco dla ULC krzywdzące. Dzięki odpowiedniej organizacji pracy (która naszym zdaniem cechuje tę instytucję), ULC sprawnie moderuje toczące się przed nim postępowania, w miarę możliwości ograniczając sytuacje, w których następuje dublowanie się analiz okoliczności, które wpłynęły na opóźnienie lub odwołanie danego lotu.

Powołując urząd Rzecznika Praw Pasażera, projekt nowelizacji zmierza do utworzenia odpowiednika instytucji, która funkcjonuje w Niemczech. Od dłuższego czasu działa tam urząd pojednawczy (SOEP), zazwyczaj fachowo doprowadzający do rozstrzygania sporów na linii: pasażer - linia lotnicza. Jak będzie to wyglądało w Polsce? Czy uda się stworzyć specjalistyczny podmiot, szybko i sprawnie realizujący powierzone mu zadania? Czas pokaże.

 

Z perspektywy poszkodowanych pasażerów istotne zmiany, jakie wprowadzałaby ww. nowelizacja, są następujące:

1. Wydłużenie czasu na wysłanie skargi do Rzecznika Praw Pasażera do 2 miesięcy (z 1 miesiąca dla skarg kierowanych obecnie do ULC) od daty doręczenia przewoźnikowi reklamacji zaopatrzonej we wniosek o wypłatę odszkodowania;

2. Skrócenie czasu trwania postępowania odszkodowawczego do maksymalnie 90 dni;

3. Ciekawostką jest, że znowelizowana ustawa wspomina o roszczeniach między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym lub organizatorem wycieczki. Potencjalnie zwiększa to więc krąg podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu. Może to mieć duże znaczenie w wypadku lotów czarterowych;

4. Problem pojawia się w momencie, gdy w terminie przeznaczonym na mediację strony nie dojdą do porozumienia i Rzecznik Praw Pasażera od niej odstąpi. W takim wypadku pasażerowi pozostaje kierowanie swojej sprawy do Sądu, co z kolei może wydłużyć czas dochodzenia należnego mu odszkodowania;

5. Zmiana okresu przedawnienia roszczenia. Omawiany projekt nowelizacji zakłada, że w przypadku gdy od opóźnionego lub odwołanego lotu upłynął 1 rok, pozostawia się sprawę bez rozpoznania (odszkodowanie nie przysługuje). W praktyce oznacza to, że na wszczęcie mediacji osoby poszkodowane będą miały zaledwie nieco ponad 12 miesięcy. Projekt przewiduje bowiem możliwość zawieszenia biegu przedawnienia roszczenia na okres od dnia wniesienia reklamacji do przewoźnika do dnia udzielenia na nią odpowiedzi albo do dnia, w którym liniom lotnizym upłynął termin na jej rozpatrzenie (czyli nie dłużej niż wspomniane 2 miesiące, po upływie których poszkodowany pasażer będzie mógł złożyć skargę do Rzecznika Prawa Pasażera).

 

Reasumując, na przykładzie niemieckiego odpowiednika, koncepcja powołania Rzecznika Praw Pasażera jest interesująca, jednak dopiero w praktyce okaże się, czy urząd ten spełni pokładane w nim oczekiwania. Dla pasażerów opóźnionych lub odwołanych lotów szykowana zmiana oznacza również krótsze terminy na składanie skarg a więc "walkę z czasem" dla uniknięcia przedawniania ich roszczeń odszkodowawczych.

Wróć do listy wpisów
Loader AirCashBack