News

Bądź na bieżąco dzięki naszemu mikroblogowi

light

Trybunał Sprawiedliwości potwierdza, że należy się odszkodowanie za opóźniony lot

2013-08-01

ETS potwierdza swoje dotychczasowe orzecznictwo, zgodnie z którym pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot ponad 3 h.

Jeżeli pasażerowie docierają do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po przewidzianej godzinie przylotu, mogą domagać się zryczałtowanego odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z prawem Unii, pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów w zakresie prawa do zadośćuczynienia. – Mogą oni otrzymywać zryczałtowane odszkodowanie za odwołany lot lub odszkodowanie za lot opóźniony w kwocie od 250 do 600 EUR – tak stwierdził Trybunał w wyroku wydanym w 2009 r. w sprawie Sturgeon (sygn. C- 402/07 i C-432/07).

W związku z powyższym, sąd okręgowy w Kolonii przed którym toczył się spór pomiędzy pasażerami i przewoźnikiem lotniczym Lufthansa w przedmiocie opóźnienia ich lotu o ponad 24 godziny w stosunku do pierwotnie przewidzianego rozkładu (C-581/10) oraz sąd najwyższy Zjednoczonego Królestwa, który rozpatrywał skargę Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych – IATA w następstwie odmowy uwzględnienia przez urząd lotnictwa cywilnego ich wniosku, w którym domagali się, aby nie nakładał on na nich obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom opóźnionych lotów (C-629/10), zwróciły do Trybunału z prośbą o uzyskanie wyjaśnienia w odniesieniu do zakresu wyroku z listopada 2009 r.

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził ostatecznie wykładnię prawa Unii, jakiej dokonał w sprawie Sturgeon.

- Zasada równego traktowania wymaga uznania, że pasażerowie opóźnionych lotów znajdują się w sytuacji porównywalnej do sytuacji pasażerów lotów odwołanych „w ostatniej chwili”, jeżeli chodzi o przysługujące im prawo do odszkodowania za opóźniony lot, ponieważ pasażerowie ci doznają podobnych niedogodności, a mianowicie straty czasu – przypomniał.

Z uwagi na to, iż pasażerom odwołanych lotów przysługuje prawo do odszkodowania, gdy poniesiona przez nich strata czasu wynosi co najmniej trzy godziny, Trybunał orzekł, że pasażerowie opóźnionych lotów również mogą powoływać się na to prawo, w sytuacji gdy do miejsca docelowego docierają co najmniej z trzy godzinnym opóźnieniem.

- Jednak takie opóźnienie nie daje pasażerom prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, iż duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego – zaznaczył Trybunał.

Dodał przy tym, iż nie ma podstaw do ograniczenia skutków niniejszego wyroku w czasie.

Wróć do listy wpisów
Loader AirCashBack